Учредяване на право на пристрояване и/или надстрояване на сграда, изградена върху общински терен чрез отстъпено право на строеж

ОС-114. Учредяване на право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, изградена върху общински терен, чрез отстъпено право на строеж

І. Правно основание – чл.38, ал.1 от Закона за общинската собственост

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Договор за учредено право на строеж, документ за собственост /при необходимост/

ІV. Такса – няма

V. Срок – 90 дни

Файлове: