Учредяване право на строеж върху общинска земя

ОС-113. Учредяване право на строеж върху общинска земя

І. Правно основание – чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

ІV. Такса – няма

V. Срок за извършване на услугата – 90 дни

Файлове: