Поставяне на общинска горска марка върху дървесина, придобита извън горски фонд

СД-08-02. Поставяне на общинска горска марка върху дървесина, придобита извън горски фонд

I. Правно основание – чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2.Разрешително за сеч

IV. Такси: 1,50 лв./куб.м.

  1. Срок5 дни .

 

Файлове: