Издаване на разрешително за сеч на единични дървета

СД-08-01. Издаване на разрешително за сеч на единични дървета

I. Правно основание – чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост на имота;

3. Актуална скица на имота;

4. Удостоверение за наследници, когато имота е наследствен, придружено от нотариално заверена декларация от наследниците, че са съгласни заявителят да      добие дърва от собствения им имот;

5. Копие от протокол от трасиране на имота и уверение, че границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена;       

IV. Такси: 20 лв.

V. Срок 5 дни .

Файлове: