Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане –оригинал