Съставяне на акт за раждане въз основа на съдебно решение и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискванията на ЗЗЛД и ЗГР:

Удостоверенията от регистрите за раждане се издават лично на лицето, за което се отнасят, на неговите родители или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.

 

Правно основание: Съгл. чл. 50, ал. 1 от ЗГР

Съставяне на акт за раждане въз основа на съдебно решение и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 Необходими документи:

  • Решение на съда;

  • Документ за самоличност;

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга

Срок

Цена

7 дни

Безплатно