ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011

Относоно: Текущото изпълнетие на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година в Община Димитровград

 

  

                 С Решение № 1417 от 17.02.2011 година бе приет бюджета на общинат в размер на 28 062 928 лева по прихода и разхода.През отчетния период на основание на чл.34 ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет е извършена служебна актуализация на бюджета на общината със сумата  1 742 287 лева която представлява:

 • 300 685 лв допълнителна субсидия за делегираните държавни дейности в образованието за заплащане на пътните разходи на педагогическия персонал,  за безплатни учебници и учебни помагала, за стипендии на даровитите деца, за обезщетения на персонала.
 • 284 911 лв целеви трансфери за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания.
 • 18 295 лв дарения от страната
 • 137 000 лв дарение от фондация „Америка за България” за проекта „Център по природни науки” в ЕГ „Д-р Иван Богоров”
 • 14 120 лв дарение от Британски съвет по проект „Свързващи класни стаи”
 • 69 078 лв дарение от Японското посолство за ремонт на ЦДГ гр. Меричлери
 • 198 885 лв трансфер от ПУДООС за канализацията с. Каснаково
 • 80 851 лв трансфер от ОП „Човешки ресурси” по проект „Нов избор, развитие и реализация”
 • 36 205 лв от МТСП по прогрма за осигуряване на заетостта
 • 266 352 лв средства от фонд „Флаг”
 • 323 773 лв средства от Фонд Енергийна ефективност
 • 12 132 лв средства от фонд „Социално подпомагане” за Обществена трапезария

 

           Към 30.06.2011 година бюджета на Община Димитровград по прихода и по разхода е 29 805 215 лева.

    

 

          През отчетния период изпълнението на приходите е 52,73% спрямо годишния план по бюджета.Изпълнението на данъчните приходи е 56,22% ; приходи и доходи от собственост 40,40% ; приходи от такси 53,96% ; други неданъчни приходи 49,46% ; приходи от концесии 103,13% и най-малко постъпили  приходи са тези от продажба на земя 19,40%.Общината предлага много добри и „атрактивни” уриголирани поземлени имоти, но поради финансовата криза техният пазар все още не е раздвижен.Постъпленията са преди всичко от продажба на земеделски земи, чиято стойност е по-ниска.Предоставени са временни безлихвени заеми по оперативните пограми в размер на 547 703 лева и 115 329 лева от тях са възстановени.Погашенията по дългосрочните заеми / банкови кредити и ФЕЕф / са 420 530 лева.

           Общо постъпилите приходи за периода са 15 718 000 лева, изразходвани са 12 264 286 лева и наличноста в лева по бюджетните  сметки на общината към 30.06.2011 година е 3 453 714 лева.От тях 2 417 268 лв са налични по разплащателната сметка, 20 719 лева по валутната сметка и 1 015 727 лева по сметка на срочен депозит.

          В разходите 12 264 286 лева най голям обем – 5 481 351 лева или 44,69% са за сферата на образованието ; 2 745 394 лева за благоустрояване или 22,39% ; 1 254 868 лева за общинска администрация ли 10,23% ; 804 330 лева са социални дейности или 6,56% ; 732 703 лева за спорт култура и религиозни дейности иил 5,97% ;  за икономически дейности и услуги 645 004 лева или 5,26% ; за здравеопазване 315 153 лева или 2,57% ; отбрана и сигурност 148 794 лева или 1,22%  ; и 136 725 лева или 1,11% са разходите за лихви по дългосрочните заеми.

 

 

         Като структура разходите имат следния вид:

 

 

 

Структура на разходите по видове:

 

 

 

 

план

отчет

% на изпълнение

Относителен дял към отчета

За възнаграждения на служители по тр. и сл. правоотношения

8 725 596

3 655 138

41,89

29,80

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

7 037 011

3 121 562

44,36

25,45

за местни дейности

1 230 540

452 907

36,81

3,69

за ДД финансирани с местни приходи

458 045

80 669

17,61

0,66

За възнаграждения на служители по нетр.правоотношения

1 515 733

752 510

49,65

6,14

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

553 122

219 177

39,63

1,79

за местни дейности

609 963

379 370

62,20

3,09

за ДД финансирани с местни приходи

352 648

153 963

43,66

1,26

Задължителни осигурителни вноски от работодател

1 906 081

829 255

43,51

6,76

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

1 531 342

683 319

44,62

5,57

за местни дейности

315 114

131 099

41,60

1,07

за ДД финансирани с местни приходи

59 625

14 837

24,88

0,12

Разходи за издръжка

13 231 672

5 370 727

40,59

43,79

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

2 078 464

867 393

41,73

7,07

за местни дейности

11 070 099

4 468 162

40,36

36,43

за ДД финансирани с местни приходи

83 109

35 172

42,32

0,29

Стипендии

61 820

28 162

 

0,23

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

51 820

28 162

54,35

0,23

за местни дейности

10 000

0

0,00

0,00

за ДД финансирани с местни приходи

 

 

 

 

Обезщетения и помощи

129 730

84 428

 

0,69

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

124 730

80 947

64,90

0,66

за местни дейности

5 000

3 481

69,62

0,03

за ДД финансирани с местни приходи

 

 

 

 

Субсидии за нефинансови пред.

32 462

8 731

26,90

0,07

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

17 462

8 731

 

0,07

за местни дейности

15 000

0

 

 

за ДД финансирани с местни приходи

 

 

 

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

323 368

159 427

49,30

1,30

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

248 368

128 377

51,69

1,05

за местни дейности

75 000

31 050

41,40

0,25

за ДД финансирани с местни приходи

 

 

 

 

Други разходи

431 100

159 265

36,94

1,30

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

 

 

 

 

за местни дейности

386 000

146 281

37,90

1,19

за ДД финансирани с местни приходи

45 100

12 984

 

0,11

Капиталови разходи

3 097 653

1 216 643

39,28

9,92

в това число

 

 

 

 

за държавни дейности

394 493

0

 

 

за местни дейности

2 550 239

1 102 287

43,22

8,99

за ДД финансирани с местни приходи

152 921

114 356

74,78

0,93

Неразпр. Резерв за разходи

350 000

0

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2010

29 805 215

12 264 286

 

100,00

 

 

        По извънбюджетните сметки от фнд „Приватизация” постъпленията са от възстановения частично временен безлихвен заем от СОУ „Любен Каравелов” 15 000 лева .Началното салдо е 400 681 лева, изразходвани са 370 368 лева за капиталови разходи и остатъкът в края на периода е 41 858 лева.

 

 

          Постъпленията по извънбюджетните сметки от „Национален фонд” и Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” са 677 987 лева, а разходите са 672 346 лева.Изразходваните средства са както следва:

 

  І Със средства от „Национален фонд”

 • ОП „Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието-защитена местност Злато поле”    314 921 лева.
 • ОП „Подкрепа за достоен живот” 39 737 лева
 • ОП „Повишаване на социалния и жизнения статус на лицата от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ    47 821 лева
 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Димитровград      99 111 лева
 • ОП „Социални услуги за социално включване”      38 058 лева

 

 ІІ Със средства от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”

 • ОП „Първоначално залесяване на неземеделски имоти”        132 698 лева.

 

    Общата сума на просрочените вземания към 30.06.2011 година за общината е 3 263 644 лева и се разпределят както следва:

 

     1. По с/ка 9912 – просрочени публични общински вземания по ЗМДТ   2 998 647 лева, които представляват:

 • Данък в/у недвижимите имоти                                                282 763 лева
 • Данък в/у превозните средства                                                937 223 лева
 • Пътен данък /отменен /                                                               78 897 лева
 • Патентен данък                                                                            38 899 лева
 • Такса битови отпадъци                                                           1 639 245 лева
 • Такса за ползуване на дутски градини                                       20 288 лева
 • Такса за ползуване на социални услуги                                       1 332 лева

     Предприетите  мерки за събиране на просрочените вземания вклюват уведомяване на задължените лица за дължимите от тях суми ; установяване на изискуемите задължения с актове по чл. 107, ал.3 от ДОПК ; принудително събиране чрез възлагане на съдебни изпълнители.За събирането на неплатените такси за детските градини се търси и съдействието на Агенция „Социално подпомагане” за превеждане на дължимите суми чрез социалните помощи на регистрираните родители.

 

     2. По с/ка 9913 – просрочени вземания от клиенти   264 997 лева които са:

·        Просрочени вземания от наематели на обекти    143 591 лева

·        Просрочени вземания от наематели на терени      84 605 лева

·        Просрочени вземания от наематели на жилища     15 055 лева

·        Просрочени вземания от заведени-прикратени дела    10 212 лева

·        Просрочени вземания от получатели на разрешителни   11 534 лева

       При събиране на просрочените вземания по тази сметка се преприемат действия по реда на на Закона за задълженията и договорите.На наемателя се изпраща уведомително писмо и се определя срок за издължаване, като същевременно се уведомява, че общината ще потърси вземанията си по съдебен ред.Ако в определения срок сумата не постъпи в касата  или по сметката на общината се определя срок за прекратяване на договора.

      В резултат от прилагането на описаните по-горе мерки към 30.06. 2011 година размерът на просрочените задължения е намалял с 426 699 лева  спрямо 31 януари на същата година.

     3. Просрочени вземания по с/ка 9915 – просрочени вземания от концесии и с/ка 9919 – други просорочени вземания  към 30.06.2011 година няма.

 

       Просрочените задължения към 30.06.2011 година са в размер на 58 901 лева.От тях 40 417 лева  са за текуща издръжка и 18 484лева за капиталови раз ходи /проектиране/.

 

 
 

 

Стефан Димитров (П)

Кмет на Община Димитровград