Делигиран бюджет на ОУ"Хр.Смирненски" с.Радиево, община Димитровград за 2014 г.

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”

с. Радиево, общ. Димитровград, тел. 03923/2266

 

с. Радиево 6427;  ул.”Партизанска” № 31 ;  тел.(03923) 22-66 ;   E-mail: [email protected] abv.bg

 

З  А  П  О  В  Е  Д

166 / 10.03.2014 г.

 

             На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във връзка с писмо № ОЗ-15-84/24.02.2014 г. и заповед № РД-06-273/24.02.2014 г. на Кмета на община Димитровград

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Да се извърши разпределение на средствата по пълна бюджетна класификация по параграфи и подпараграфи за 2014 г., както следва:

 

І.  ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 – ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

параграф

Държавна дейност

Дофинансиране

 

01-00

140000

 

01-01

140000

 

02-00

9600

 

02-05

9000

 

02-09

600

 

05-00

30360

 

05-51

15820

 

05-52

4740

 

05-60

7000

 

05-80

2800

 

10-00

53918

553

10-11

10500

 

10-13

1550

 

10-15

8000

 

10-16

8033

 

10-20

13000

553

10-30

3000

 

10-51

600

 

10-62

100

 

52-01

7135

 

52-03

2000

 

99-99

233878

553

 

ІІ. ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 318 – ПП НА 5 И 6 ГОДИШНИ

 

параграф

Държавна дейност

01-00

12000

01-01

12000

02-00

630

02-05

630

05-00

2694

05-51

1588

05-52

516

05-60

590

10-00

7459

10-11

2103

10-15

3856

10-16

1000

10-20

500

99-99

22783

 

ІІІ. МЕСТНА ДЕЙНОСТ 314 ПДГ

 

параграф

Местна дейност

10-00

3600

10-11

490

10-15

2710

10-16

200

10-20

200

99-99

3600

 

         Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

                                                                    Директор:

                                                                                     / Ваня Димитрова /