Открита процедура за услуга


 

Наименование:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,

Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

Процедура:

Открита процедура

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2014-0004

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

09.06.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

19.06.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 20.06.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата:  dokumentacia Telefonni uslugi_NOVA_10.05.2014.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 10.05.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

            С Решение за промяна № ОК-10-19/23.05.2014 г. на кмета на община Димитровград в документацията за участие в открита процедура с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции:

            1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” и

            2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

се правят следните технически редакции:

 

            В раздел XIII.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” от документацията за участие – стр. 47

            т. 2.1. Оценка на брой безплатни минути месечно на 1 POTS - 1 разговорен канал - Ом1, където Ом1 е оценка на включените в месечната абонаментната такса безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към абонати на всички фиксирани мрежи в страната и фиксирани мрежи на територията EU – 100 т. Максимален брой минути, които Възложителя би оценил е 300. Ако участник предложи пакет с 300 или повече минути, той получава максимален брой – 100 точки, а за всички останали се прилага формулата:

            Mo max – най-много безплатни минути от всички предложения – вместо максимум 100.

            Да се чете:

            Mo max – най-много безплатни минути от всички предложения – максимум 300.

           

 

            В раздел XIII.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” от документацията за участие – стр. 48.

            т. 2 Допълнителни преференции – Oд, относно показателя Oд 2 – Процент отстъпка от фактура – 40т. Процентът отстъпка от фактура се прилага върху цялата стойност на фактурата, формирана от такси за месечни абонаменти, такси за ползвани гласови услуги /национални и международни разговори, разговори в роуминг/, такси за ползвани услуги за пренос на данни и съобщения.

            Предложена отстъпка ≥ 15 % - вместо 30 т.;

            Да се чете:  Предложена отстъпка ≥ 15 % - 40 т.;

            Решението за промяна е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00068-2014-0004, ID № на документа 605054.

             Решение за промяна № ОК-10-19/23.05.2014 г. на кмета на община Димитровград - Reshenie promiana_telefoni.pdf
             Документация с редакции:  dokumentacia_telefoni_redakcia 23.05.2014.doc

            Дата на публикуване: 23.05.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

            На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, ще се извърши на 31.07.2014 г. (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.

Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

Файлове: