Открита процедура за услуга


Наименование:

Открита процедура с предмет:

Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване,

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград и

Обособена позиция № 2 - Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград.

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2014-0002

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

14.04.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

24.04.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 25.04.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата: Dokumentacia smetosabirane_zeleno.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 12.03.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение за промяна № ОК-10-12/22.04.2014 г. на кмета на община Димитровград (тук Reshenie ОК-10-12.pdf) се удължава срокът за получаване на оферти и се променя датата за отваряне на оферти за открита процедура с предмет: Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград и Обособена позиция № 2 - Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, както следва:

 

Срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Дата:10.05.2014 г.

Час: 17:00

 

Условия за отваряне на офертите:

Дата: 12.05.2014 г.

Час: 10:30

 

Решението за промяна е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00068-2014-0002, ID № на документа 600345.

 

Дата на публикуване: 22.04.2014 г.

Файлове: