Открита процедура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0015

Процедура: Открита процедура

Име: „Подмяна на външен главен водопровод от кв. Марийно до кв. Черноконево на гр. Димитровград - I етап .”

Документация за участие може да изтеглите от този линк dokumentacia vodoprovod Dimitrovgrad.zip

 Решение за промяна от този линк Reshenie promiana.pdf 

Заповед за промяна от този линк Zapoved promiana.pdf


СЪОБЩЕНИЕ

 

                        Уважаеми участници,

 

                    
                        Уведомяваме Ви, че след откриване на процедурата настъпи промяна в обслужващата банка на възложителя, поради което Ви указваме новата банкова сметка за депозити и гаранции, както следва:

 

                        Банкa:             Райфайзенбанк ЕАД

                        BIC:                  RZBBBGSF

                        IBAN:               BG27 RZBB 91553322 3038 09

Файлове: