ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 28 СЕПТЕМВРИ

ПРОЕКТ!
 
ПОКАНА
 
На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград на 28.09.2006 г. /четвъртък/,
от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината, бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Докладна записка вх. №100-22-17/12.09.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно намаляне първоначалната цена за продажба на обект “Бар”, гр. Меричлери, община Димитровград с 20 процента
 
2. Докладна записка вх. № 100-22-16/12.09.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно Доклад на комисията от проведения публичен конкурс на един етап за продажба на 1 665 дяла, представляващи 100% от капитала на БКС ЕООД, Димитровград
 
3.Докладна записка вх. № 06-00-267/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение от получена пенсия от Лидия Ивановна Кравчук
 
4. Докладна записка вх. № 06-00-270/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за финанасираните чрез общинските бюджети дейности държавна отговорност; утвърждаване на средствата за работна заплата и определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала за работещите в местните дейности
 
5. Докладна записка вх. № 06-00-268/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно осигуряване на финансови средства за превоз на ученици от кв. Вулкан и кв. Марийно до кв. Черноконево
 
6. Докладна записка вх. № 06-00-269/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно одобряване съществуването на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2006/2007 г., съгласно изискванията на Наредба № 7 на МОН
 
7. Докладна записка вх. № 06-00-273/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост- сгради на училища в Димитровград
 
8. Докладна записка вх.№ 06-00-291/14.09.05 г. от инж. Димитър Хаджииванов-Кмет на Община Димитровград относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и ТП “Български пощи” ЕАД-Хасково
 
9. Докладна записка вх. № 06-00-292/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и БТК ЕАД-София, РУ “Далекосъобщения”-Хасково
 
10. Докладна записка вх.№ 06-00-276/14.09.06 г.от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем на част от имот № 034024 в землището на с. Черногорово, община Димитровград
 
11. Докладна записка вх. № 06-00-293/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община, Димитровград относно проект на Община Димитровград, с който предстои да се кандидатства пред ПУДООС към МОСВ-София и фондовете на МРРБ
 
12. Докладна записка вх.№ 100-07-35 /21.09.06 г. от Тошо Димов- общински съветник, Председател на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Паркинги и гаражи” ЕООД, Димитровград относно избор на управител на дружеството
 
13. Докладна записка вх.№ 100-07-34/20.09.06 г. Любомир Богданов- общински съветник относно отреждане на терени за войнишки паметници в гр. Димитровград и селата Радиево, Ябълково и Черногорово, община Димитровград 
 
14. Докладна записка вх. № 06-00-265/12.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно одобряване на ПУП за обект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час, участък Първомай-Свиленград-турска/гръцка граница от км 210+685 до км 315+700
 
15. Докладна записка вх.№ 06-00-271/14.09.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно даване на съгласие за откриване на процедура за изготвяне проект за промяна на уличната регулация на кв. 192 по плана на Димитровград, с цел изграждане на пристройка към съществуващ търговски обект по отстъпено право на строеж по молба на Диан Любенов
 
16. Докладна записка вх.№ 06-00-272/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно даване на съгласие за откриване на процедура за изготвяне проект за промяна на уличната регулация на кв. 9 по плана на Димитровград, с цел изграждане на пристройка към съществуващ търговски обект по отстъпено право на строеж по молба на Христо Георгиев
 
17. Докладна записка вх.№ 06-00-266/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно даване на съгласие за откриване на процедура за изготвяне проект за промяна на регулацията на кв. 1а по плана на с. Малко Асеново, община Димитровград, с цел обединяване на общински урегулирани имоти ІV-3 и ІІІ-113
 
18. Докладна записка вх.№ 06-00-294/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно даване на съгласие за откриване на процедура за изготвяне проект за промяна на уличната регулация между о.т. 905 и 919 в кв. 136 по плана на Димитровград, с цел обособяване на паркинг
 
19. Докладна записка вх.№ 06-00-297/18.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно одобряване на схема за разполагане на временни преместваеми обекти (павилиони за търговска дейност)
 
20. Докладна записка вх.№ 06-00-279/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно одобряване на схема за разполагане на временен преместваем обект (павилион за вестници)
 
21. Докладна записка вх.№ 06-00-275/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно промяна на статута на общински недвижими имоти в землището на с. Крепост, Община Димитровград
 
22. Докладна записка вх.№ 06-00-287/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на гр. Димитровград и гр. Меричлери- собственост на Христо Георгиев Георгиев с недвижим общински имот в землището на с. Каснаково, община Димитровград
 
23. Докладна записка вх.№ 06-00-288/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на гр. Димитровград и гр. Меричлери- собственост на Диан Иванов Димов с недвижим общински имот в землището на с. Каснаково, община Димитровград
 
24. Докладна записка вх.№ 100-07-36/21.09.06 г. Николай Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград относно замяна на земеделска земя в землището на с. Черногорово, собственост на Станка Тенева Гюлева със земеделска земя, собственост на община Димитровград в землището на с. Воден 
 
25. Докладна записка вх.№ 06-00-274/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за продажба на недвижим имот VІІІ-18 в кв.3 по плана на с. Добрич, община Димитровград, по реда на чл. 35 от ЗОС 
 
26. Докладна записка вх.№ 06-00-278/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за продажба на недвижим имот № 000254 в землището на с. Брод, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
27. Докладна записка вх.№ 06-00-281/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за продажба на недвижим имот- бивш магазин “Круша” кв. Черноконево, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
28. Докладна записка вх.№ 06-00-277/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж и заплащане пазарната цена за право на строеж в кв. 72 по плана на Димитровград от Цветко Кирилов Карабонев
 
29. Докладна записка вх.№ 06-00-285/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж и заплащане пазарната цена за право на строеж в кв. 58 по плана на Димитровград от Димитър Гочев Димитров
 
30. Докладна записка вх.№ 06-00-286/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж и заплащане пазарната цена за право на строеж в кв. 138 по плана на Димитровград от ЕТ “Марчелини-Т. Марчева”
 
31. Докладна записка вх.№ 06-00-290/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж и заплащане пазарната цена за право на строеж в кв. 87 по плана на Димитровград от Росица Илиева Добрева
 
32. Докладна записка вх.№ 06-00-280/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот ХV-758, 1049, кв. 52, гр. Меричлери, между Община Димитровград и Леко Леков Атанасов и Лилия Здравкова Маркова
 
33. Докладна записка вх.№ 06-00-282/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот ІІ-11 и ІІІ-11, кв. 17, с. Светлина, между Община Димитровград и Вера Николаева Неева
 
34. Докладна записка вх.№ 06-00-283/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот ІV-12, кв. 3, с. Брод, между Община Димитровград и Мишо Лозев Милев и Пенка Делчева Тодорова
 
35. Докладна записка вх.№ 06-00-284/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот І-216, кв. 23, с. Крум, между Община Димитровград и Асен Митев Самуилов
 
36. Докладна записка вх.№ 06-00-289/14.09.06 г. инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот пл. № 2211, кв. 146 по плана на гр. Димитровград между Община Димитровград и “ПЛЮС-БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ” КД
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                ДИМИТРОВГРАД: /п/
                                                                            /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
Последна промяна: 06:52:15, 7 Март 2020

Още новини

По инициатива на dm в София и Димитровград стартира за първи път обучение за „дрогеристи“ по австрийска програма

131

Над 50 ученици в паралелките с официално наименование "Koнcyлтaнт ĸoзмeтични, пapфюмepийни, биoлoгични пpoдyĸти и битoвa xимия" ще се обучават по професия със силно търсене на кадри По инициатива на водещата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас - dm България от учебната 2022/2023 година в София и Димитровград за…

С турнири по футбол и стрийтбол Димитровград отбелязва Деня на българския спорт днес

52

По повод 17 май-Денят на българския спорт в община Димитровград се провеждат два спортни турнира, за които записването бе обявено още в края на месец април. В Турнира по футбол на малки врати са заявили участие 9 отбора от града и населените места. Всеки отбор е от по шест човека.…

В петък и събота ще се пръска против комари

106

Община Димитровград планира да извърши първа за годината дезинсекция на озеленени площи срещу имаго и ларви на комари. Предварително определените дати са 20 и 21 май 2022г. (петък и събота). При неблагоприятни метеорологични условия е възможно датите да бъдат променeни. Препаратите, които ще се използват са: - срещу имаго на…

На 20 май Художествена галерия "Петко Чурчулиев" ще празнува своята 60 годишнина

208

ХГ“ Петко Чурчулиев“ навършва 60 години през май 2022 г. През тези години тя се е наложила като един културен и духовен център не само в града, но и в региона, а богатият ѝ фонд надхвърля многократно облика на една общинска галерия.   Тържественото честване на юбилея на 20 май…

Към всички новини