1.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Правно основание: чл.14 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение:

 • до 2 месеца от придобиване на имота;
 • до 6 месеца при придобиване на имота по наследство.

Цена: Без такса

Необходими документи: 

 1. Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ /по образец/.
 2. Копие от документ за собственост на имота.
 3. Копие на актуална скица /при липса на документ за собственост/.
 4. Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация /при придобиване на новопостроен недвижим имот от предприятие/.
 5. Копие на удостоверение за наследници /при придобиване на имот по наследство /копие на акт за смърт при починал ползвател на имота/.
 6. Документ за самоличност /пълномощно, когато декларацията се подава от упълномощено лице/.
 7. Копие на Решение на ТЕЛК за ползване на данъчно облекчение за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.
 8. Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък /копие/.
 9. Други документи /решения, удостоверения за отказ от наследство, разрешения за строеж и др. при наличие на такива/

Място на подаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Файлове: