ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ИЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ

Правно основание: чл.27 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи: 

  1. Декларация по чл.27 от ЗМДТ /по образец/.
  2. Документ за собственост на имота/копие/.
  3. Решение на ТЕЛК/копие/ при ползване на данъчно облекчение за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.       
  4. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице/.
  5. Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък /копие/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: Декларация

Файлове: