2.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ИЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ

Правно основание: чл.27 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи: 

  1. Декларация по чл.27 от ЗМДТ /по образец/.

  2. Копие от документ за собственост на имота.

  3. Копие на Решение на ТЕЛК при ползване на данъчно облекчение за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.       

  4. Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от упълномощено лице/.

  5. Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък /копие/.

Срок за подаване на декларацията:

  • до 2 месеца от придобиване на имота;

Цена: Без такса

Място на подаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Файлове: