ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Правно основание:  чл.61н от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1. Декларация по чл.61н от ЗМДТ/по образец/

2. Копие на Решение на ТЕЛК /при ползване на данъчно облекчение от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност/

3. Удостоверение от регионалната занаятчийска камара/при ползване на данъчно облекчение за работно място за обучение на чираци/

4. Документ за самоличност/пълномощно - когато декларацията е подадена от упълномощено лице/

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: Данъчна декларация

Файлове: