4.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

Правно основание:  чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи:

  1. Декларация по 49, ал.3 от ЗМДТ /по образец/.
  2. Документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предавателни протоколи и др./
  3. Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък.
  4. Решение на ТЕЛК /при дарение с хуманитарна цел в полза на лица с намалена работоспособност от 50 до 10 на сто/
  5. Документ за самоличност/пълномощно - когато се подава от упълномощено лице/.

Срок за подаване на декларацията

  • до 2 месеца.

Цена: Без такса

Място на получаване: гр. Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

 

Файлове: