ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА НОВОПОСТРОЕНА СГРАДА, ЗАВЪРШЕНА В ГРУБ СТРОЕЖ И НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В НЕЯ

Правно основание: чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи: 

  1. Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ /по образец/.
  2. Съответните констативни актове по ЗУТ/копие/.
  3. Документ за собственост на имота /копие/.

4. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление: Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ

Файлове: