Списък на одобрените и резервни кандидати за длъжността „шофьор” по проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

СПИ СЪК

на класираните кандидати за длъжността „шофьор” по проект  „Подкрепа за всички деца”, услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”,  Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-181/17.02.2020год. на Кмета на Община Димитровград, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява класираните кандидати за длъжността „шофьор”, както следва:

І. Комисията класира на първо място

  1. Петко Кирков Петков

 

ІІ. Комисията класира на второ място

1.   Димитър Каролов Топчиев

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията