Kандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Димитровград за мандат 2020-2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 119

 

От 30.01.2020 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И:

                                

 

            1.Общински съвет Димитровград определя кандидатите  за съдебни заседатели в Районен съд – Димитровград за мандат 2020-2024 г. и предлага същите за избиране от Общото събрание  на Окръжен съд - Хасково, както следва:

 

 • Х. Т - М, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Х. Т. , ЕГН:**********, живущ в с. Долно Белево, общ. Димитровград
 • К. Х., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Б. Б., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Р. Г., ЕГН:**********, живуща в с. Брод, общ. Димитровград
 • П. П., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Г. Д-П, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • А. Ш., ЕГН:*********, живуща в гр. Димитровград
 • Д. Д., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Н. Т., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • И. К., ЕГН:**********, живущ в гр. Димитровград
 • Л. Х., ЕГН:**********, живущ в гр. Димитровград
 • В. К., ЕГН:**********, живуща в с. Добрич, общ. Димитровград

 

            2.Общински съвет Димитровград определя, като резервни кандидати  за съдебни заседатели в Районен съд – Димитровград за мандат 2020-2024г. следните лица:

 • Г. Б., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград
 • Л. Ч., ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград

      

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК ОбС-Димитровград допуска предварително изпълнение на решението,

 

4. Възлага на Председателя на Общински съвет – Димитровград, да изпрати списъка на определените кандидати ведно с копие от Решението и документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт на председателя на Окръжен съд - Хасково

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград