Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.02.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 02. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-54/14.02.2020г. (изх. № РД-28-73/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-55/14.02.2020г. (изх. № РД-28-75/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-48/12.02.2020г. (изх. № РД-28-71/12.02.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-65/14.02.2020г. (изх. № РД-28-85/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Сграда на ул. ”Витоша” №7 кв. Вулкан
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-61/14.02.2020г. (изх. № РД-28-81/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот квартален клуб кв. Марийно – за безвъзмездно ползване от Народно читалище “Николай Хайтов 2008” Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-59/14.02.2020г. (изх. № РД-28-79/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски”  Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-60/14.02.2020г. (изх. № РД-28-80/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – ЕГ „Д-р Иван Богоров” в Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-66/14.02.2020г. (изх. № РД-28-86/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, с. Злато поле, общ. Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-58/14.02.2020г. (изх. № РД-28-78/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия ГЕРБ Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-62/14.02.2020г. (изх. № РД-28-82/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия БСП Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-63/14.02.2020г. (изх. № РД-28-83/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещения на ПП „Движение за права и свободи” Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-64/14.02.2020г. (изх. № РД-28-84/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП НФСБ
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-68/14.02.2020г. (изх. № РД-28-88/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия ВОЛЯ Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-74/20.02.2020г. (изх. № РД-28-91/20.02.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на обзавеждане и оборудване за Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Димитровград”
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-69/14.02.2020г. (изх. № РД-28-90/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация – Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-53/14.02.2020г. (изх. № РД-28-73/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в Община Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-49/13.02.2020г. (изх. № РД-28-70/12.02.2020г.) от Иво Димов относно: Връщане за ново обсъждане на т.1 от Решение № 102/30.01.2020 г. на Общински съвет-Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-52/14.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Определяне на продължителността на работното време на Председателя на  Общински съвет – Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-10-63#1/19.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД-Димитровград и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол през 2019 г.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-10-64#1/19.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Доклад и Въпросник за самооценка на СФУК за  2019 г.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-15/15.01.2020г. от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов, Красимира Илиева, Цанко Сталев относно: Изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-43/07.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Състав на комисия по чл.15 от Наредба № 33 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-360#1/11.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Утвърждаване на състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Димитровград по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-46/11.02.2020г. от Стоянка Йовова  относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, за обследване дейността, управлението и финансирането на Клубовете на хората от третата възраст
 25. Докладна записка вх. № ОбС-10-27#5/17.02.2020г. от Гергана Кръстева  относно: Свикване  на редовно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ”ЕООД –гр. Хасково
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-67/14.02.2020г. (изх. № РД-28-87/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Обезщетяване със земеделска земя от общинския поземлен фонд в с. Горски извор
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-56/14.02.2020г. (изх. № РД-28-76/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот УПИ XVII-255 кв. 46 с. Черногорово, на  Р. Д.
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-57/14.02.2020г. (изх. № РД-28-77/14.02.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот 21052.1019.309 по КК на Димитровград, на  Т.Т.
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-45/11.02.2020г. (изх. № РД-28-68/10.02.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на нереализирана улична регулация при о.т.126-128 в кв.47 по плана на с.Воден ,одобрен със заповед 670/1982г. ,при което същата да се заличи и се  предвиди нова улица –тупик в общински терен, с цел осигуряване на достъп и урегулиране на частни поземлени имоти с пл.№№ 225, 222, 223 и 224,намиращи се в терен с нереализирано мероприятие  „за озеленяване”и непроведени процедури по отчуждаване съгласно чл.208 от ЗУТ
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-34#1/19.02.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-36#1/19.02.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 32. Докладна записка вх. № ОбС-07-42#1/19.02.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 33. Докладна записка вх. № ОбС-07-47#1/19.02.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 34. Докладна записка вх. № ОбС-07-50#1/19.02.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: