Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „шофьор” във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01

С  П  И  С  Ъ  К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „шофьор, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-181/17.02.2020год. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжносттта „шофьор”, както следва:

І. Комисията допуска до интервю

  1. Димитър Каролов Топчиев
  2. Петко Кирков Петков

ІI.  Комисията не допуска до интервю

Няма недопуснати кандидати

 

Посоченитe кандидати трябва да се явят на интервю на  25.02.2020г. от 16.00 часа в Център за ранна интервенция на уврежданията, гр.Димитровград, ул.„Захари Зограф”  №35, ет.3.

 

 

 

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

Председател на комисията