СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

             По Докладна записка вх. № ОбС-07-15/15.01.2020г. от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов, Красимира Илиева и Цанко Сталев – общински съветници относно: Изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

         Във връзка с докладна записка вх. № ОбС-07-15/15.01.2020г. от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов, Красимира Илиева и Цанко Сталев – общински съветници относно: Изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект за изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград, в посочения 30 дневен срок – от 15.01.2020г. до 14.02.2020г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград