С П И С Ъ К на одобрените и резервните кандидати за длъжността „Домашен санитар” във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01

 

С П И С Ъ К

 

на одобрените и резервните кандидати за длъжността

„Домашен санитар” във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01

 

 

 

 

Комисия, назначена със Заповед №РД-06-129/31.01.2020г., променена със Заповед № РД-06-153/10.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява одобрените кандидати и класираните резервни кандидати за длъжността „Домашен санитар”, както следва:

 

  1. Комисията одобри за длъжността „Домашен санитар следните кандидати:

1. Здравка Асенова Косвалиева

2. Янка Андреева Илиева

3. Цветка Колева Бозукова

4. Господинка Славова Господинова

 

           ІІ. Комисията класира за длъжността „Домашен санитар” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

  1. Иванка Ненова Маринова
  2. Цветанка Драганова Лалова
  3. Величка Атанасова Русева

 

 

Галина Добрева-Пенева
Председател на комисията