Предложение за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г. - м.февруари

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №99 от 30.01.2020 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 12 февруари  2020г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот с №080023 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 775 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.3 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №46, с площ 314 кв.м., кв.2, парцел 1

3.Имот с идентификатор 21052.1019.186 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №15, с площ 258 кв.м., кв.20 парцел II

4.Имот с идентификатор 21052.1019.222 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шеста” №7, с площ 337 кв.м., кв.24 парцел ХII

5.Имот с идентификатор 21052.1019.330 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седемнадесета” №20, с площ 1306 кв.м., кв.13 парцел ХХХV

6.Имот с идентификатор 21052.1019.388 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №9, с площ 381 кв.м., кв.44 парцел ХIII

7.УПИ III-363 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово ул. „Димитровградска” №43, с площ 650,239 кв.м.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Имот   УПИ XVII-255 кв.46  по плана на с.Черногорово общ.Димитровград.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.309 по КК на Димитровград.

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част (II етаж) от Квартален клуб кв.Марийно  – частна общинска собственост –безвъзмездно на НЧ „Николай Хайтов 2008” Димитровград.

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот с №080023 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 775 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.3 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №46, с площ 314 кв.м., кв.2, парцел 1

3.Имот с идентификатор 21052.1019.186 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №15, с площ 258 кв.м., кв.20 парцел II

4.Имот с идентификатор 21052.1019.222 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шеста” №7, с площ 337 кв.м., кв.24 парцел ХII

5.Имот с идентификатор 21052.1019.330 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седемнадесета” №20, с площ 1306 кв.м., кв.13 парцел ХХХV

6.Имот с идентификатор 21052.1019.388 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №9, с площ 381 кв.м., кв.44 парцел ХIII

7.УПИ III-363 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово ул. „Димитровградска” №43, с площ 650,239 кв.м.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Имот   УПИ XVII-255 кв.46  по плана на с.Черногорово общ.Димитровград.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.309 по КК на Димитровград.

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част (II етаж) от Квартален клуб кв.Марийно  – частна общинска собственост –безвъзмездно на НЧ „Николай Хайтов 2008” Димитровград.

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  14 февруари 2020г./

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград