Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" в ПИ 21052.1013.110 идентичен с УПИ XXXVIII в кв.130-Б по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД можете да видите тук.

Файлове: