СПИСЪК за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността „Домашен санитар” във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”,

 

СПИСЪК

 

за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността „Домашен санитар” във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-06-129/31.01.2020 г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Домашен санитар”, както следва:

 

I. Комисията допуска до интервю за длъжността „Домашен санитар” следните кандидати:

1. Здравка Асенова Косвалиева

2. Иванка Ненова Маринова

3. Господинка Славова Господинова

4. Величка Атанасова Русева

5. Стоянка Маринова Иванова

6. Цветанка Драганова Лалова

7. Цветка Колева Бозукова

8. Янка Андреева Илиева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 10.02.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на втория етаж на Общинска администрация – Димитровград.

 

II. Комисията не допуска до интервю за длъжността „Домашен санитар” следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

      

Галина Добрева-Пенева
Председател на комисията