Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител ЕТ "МАРКЕТ МЕЙКЪР- Галя Павлова"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране , съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, опаковки, пластмаси, хартия и картон" с възложител ЕТ "МАРКЕТ МЕЙКЪР - Галя Павлова", можете да видите тук.

Файлове: