СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

             По Докладна записка вх. № ОбС-07-423/23.12.2019г. от  Временна комисия за изроботване на проект за Правилник за  организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

 

         Във връзка с докладна записка вх. № ОбС-07-423/23.12.2019г. от  Временна комисия за изроботване на проект за Правилник за  организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г., в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект за   приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г., в посочения 30 дневен срок – от 23.12.2019г. до 22.01.2020г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград