Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.01.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 01. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-19/06.01.2020г. (изх. № РД-28-11/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2020-2023 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-20/16.01.2020г. (изх. № РД-28-12/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-21/16.01.2020г. (изх. № РД-28-13/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-32/17.01.2020г. (изх. № РД-28-26/17.01.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на община Димитровград за 2020 година
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-423/23.12.2019г. от  Временна комисия за изроботване на проект за Правилник за  организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-30/17.01.2020г. (изх. № РД-28-22/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-421/23.12.2019г. (изх. № РД-28-594/23.12.2019г.) от Иво Димов относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-8/09.01.2020г. (изх. № РД-28-4/09.01.2020г.) от Иво Димов относно: Освобождавне на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2020 година
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-7/07.01.2020г. (изх. № РД-28-1/07.01.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Покана за набиране на проектни предложения №: BGENERGY-2.001
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-17/16.01.2020г. (изх. № РД-28-9/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за периода 2020 – 2023 г”
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-18/16.01.2020г. (изх. № РД-28-10/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на „Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за 2020–2030 г.”
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-26/17.01.2020г. (изх. № РД-28-18/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-27/17.01.2020г. (изх. № РД-28-19/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Решение на Общински съвет за промяна на капацитета, целевата група и наименованието на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП)
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-28/17.01.2020г. (изх. № РД-28-20/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Решение на Общински съвет за закриване на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” (ЦНСТДБУ)
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-29/17.01.2020г. (изх. № РД-28-21/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд Проф. Д-р Желязко Христов, д.м.” по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-24/16.01.2020г. (изх. № РД-28-16/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на списък на жилищата, общинска собственост, за 2020 г.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-22/16.01.2020г. (изх. № РД-28-14/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – бутик № 13 ІІ етаж Търговски комплекс бул. „Раковски” 16 – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Култура 2012” Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-23/16.01.2020г. (изх. № РД-28-15/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири – публична общинска собственост
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-25/16.01.2020г. (изх. № РД-28-17/16.01.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-16/15.01.2020г. (изх. № РД-28-8/14.01.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на проектна нереализирана уличната регулация при паркинг с  о.т.881-882-883 в кв.199 по плана на Димитровград, одобрен със заповед № 531/1996г., с цел прокарването й по границите на реализирания на място паркинг с установени граници съгласно геодезическо заснемане от лицензиран специалист и последващо изменение на дворищната регулация на съседни частни урегулирани имоти и отреждане на новообразувани имоти в съсобственост с Община Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-31/17.01.2020г. (изх. № РД-28-24/17.01.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№ о.т.422-423-424-425-497-498-499, намиращи се в кв.11а по плана на Димитровград, одобрен със заповед № 709/1994г. ,разположени в общински имот  с идентификатор 21052.1016.35 по кадастралната карта , представляващ  нереализиран открит паркинг ,при което  след заличаването му да се урегулира нов общински имот с конкретно предназначение „За КОО-Комплексно обществено обслужване” , съобразено с  изискванията на отредената  за терена с ОУПО устройствена зона Смф „Смесена многофункционална зона”, с цел създаване градоустройствени условия за  реализиране на инвестиционно намерение  за изграждане на покрит басеин с прилежаща инфраструктура
 22. Докладна записка вх. № ОбС-10-340#7/23.01.2020г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Димитровград за мандат 2020  – 2024 г. и попълване на списъка до определения брой, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Хасково
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-361#1/10.01.2020г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на двама общински съветници за включване в състава на Комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани по чл. 18 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-10/10.01.2020г. от Гергана Кръстева относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-11/10.01.2020г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представители от Общински съвет – Димитровград  в Областен съвет за намаляване риска от бедствия
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-12#1/22.01.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-13#1/22.01.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-14#1/22.01.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-33#1/22.01.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: