Проект на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2020 г.

 

П Р О Г Р А М А

за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград  за  2020 г.

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в съсобственост и способите за тяхното придобиване.

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

 

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Вид дейност  и прогнозен резултат в лв.

А. От управление на имоти общинска собственост

1. Отдаване под наем на обекти – 300 000 лв., в това число жилища.

2. Отдаване под наем на земед. земя 500 000 лв, в т.ч.пасища и мери – 80 000 лв.

3. Отдаване под наем на терени за поставяне на временни обекти и гаражи – 200 000 лв.

4. Друти неданъчни приходи /режийни, тр.документи и др./ - 40 000 лв.

5. Други общински такси /реклами стр.площадки, паркоместа/ - 60 000 лв.

6.Тротоарно право – 25 000 лв., такси от сенници и зимни градини – 65 000 лв.

7. Концесии – 90 000 лв.

 

Б. От разпореждане с имоти общинска собственост

1. Продажба на имоти – общинска собственост

Продажба на земя – 500 000 лв.

2. Учредяване на вещни права – 20 000 лв.

3. Приходи по ЗПСК – няма


Необходими разходи :

1.За снегопочистване – общ.пътна мрежа – 120 000 лв

2. За ремонти, вкл. по чл.49 ал.5 от ЗУЕС – 10 000 лв

3. За техн. дейности, за оценки, за обявления – 20 000 лв

            4.Други – 10 000 лв

 

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ  КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА и  ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1. Помещения и части от помещения – 115 бр. договори общо, в т.ч в сградите на Търговски дом, Административна сграда бул. „Раковски” 13, Административна сграда бул. „Трети март” 1 , Търговски комплекс бул. „Раковски” 16, бивша АТЗ болница и други сгради в града и населените места

2. Отдаване под наем на общински жилища – 125 бр. договори за отдадени под наем жилища и стаи в общежитието на ул.”Н.Вапцаров”.

3. Отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети – 39 бр.договори в  населените места на общината.

4. Отдаване под наем на земеделска земя и пасища,мери – планират се приходи от действащи 230 бр. договора за наемане на имоти, земеделска земя, и 95 бр. договора за мери и пасища на животновъди. Планират се и приходи от ползватели на земеделска земя  – по реда на чл.37в, ал.16 и 17 – полски пътища –  за 4774 дка. Приходи от ползватели на земи за пчелни семейства – 27 бр.

5. Отдаване под наем на терени за поставяне на временни обекти павилиони. Планират се приходи от 57 бр. договори за отдадени терени за ВПС и от 484 бр. договори за наем на терени за поставяне на гаражи.

6. Такси за ползване на терени за временни съоръжения - реклами. Планирани са приходи от такси от разрешителен режим 113 бр.

7.Други – при освобождаване на  обекти и терени

8.Земеделски земи и пасища,мери – при констатирани свободни общински земи и пасища,мери или проявен интерес от земеделски производители

9.Общински терени за поставяне на ВПС – гаражи – по схеми по чл.56 от ЗУТ – чрез публичен търг - при изтичане на сключените договори  и свободните позиции в одобрените схеми

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

            І.ИМОТИ   в  ДИМИТРОВГРАД

            І.І.УПИ и сгради:

 

 

ИМОТ

ПЛОЩ

 

1

ПИ с идентификатор 21052.1017.485

ведно с построената в него сграда – “Склад,  преустроен в дърводелска работилница” 21052.1017.238.1 - вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 874 кв.м., стар номер 1987, квартал 28, парцел XХХІІІ

874,00 кв.м.

363,00 кв.м.

гр.Димитровград, ул.”Панорамен път”

2

ПИ с идентификатор 21052.1007.107 кв. Марийно, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 5237 кв.м., стар номер 79, квартал 204, парцел ІХ

5237.70 кв.м.

Димитровград кв.Марийно

3

ПИ с идентификатор 21052.1007.110 кв. Марийно, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 8775 кв.м., стар номер 79, квартал 204, парцел Х

8775.90 кв.м.

Димитровград кв.Марийно

4

Тавански помещения  № 7, 8 и 19 (за живущите в етажната собственост)

10,4 кв.м., 10,4 кв.м. и 15,92 кв.м.

бул.”Д.Благоев” 7-Д 

5

ПИ с идентификатор 21052.1003.970 кв. ЧЕРНОКОНЕВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За складова база, площ 10772 кв.м., квартал 79, парцел III

10772 кв.м.

Димитровград кв.Черноконево 

6

ПИ с идентификатор 21052.1016.425  кв. "Христо Ботев ", ул. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 3031 кв.м., стар номер 21052.1016.28, квартал 6, парцел I

3030 кв.м.

Димитровград срещу Адм.сграда „П.Пенев”

7

Имоти 24 бр. с идентификатори №21052.1010.253 до 21052.1010.277 в кв.177а и 177б (с изкл.265)

ИЗТОЧНА ИНДУСТР. ЗОНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъден комплекс

от 1169 кв.м. до 2854 кв.м.

Димитровград кв.Изток

8

Поземлен имот 21052.1017.495, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ДЕТЕЛИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за производствен, складов обект, площ 1116 кв.м., квартал 130, парцел ХХХІ

1116 кв.м.

Димитровград

 до „Кармен”

9

Поземлен имот 21052.1017.496, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ДЕТЕЛИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за производствен, складов обект, площ 1476 кв.м., квартал 130, парцел ХХІХ

1476 кв.м.

Димитровград

 до „Кармен”

10

Поземлен имот 21052.1017.497, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ДЕТЕЛИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за производствен, складов обект, площ 798 кв.м., квартал 130, парцел ХХVІІІ

798 кв.м.

Димитровград

 до „Кармен”

11

Поземлен имот 21052.1002.620, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Еделвайс, м. кв. Черноконево, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За ветеринарна лечебница, площ 1665 кв.м., квартал 80, парцел І

1665 кв.м.

Димитровград кв.Черноконево

12

Поземлен имот 21052.1008.300, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. МАРИЙНО, ул. Марица, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 740 кв.м., стар номер част от 21052.1008.2 и част от 21052.1008.294, квартал 250, парцел V

740 кв.м.

Димитровград кв.Марийно

13

Поземлен имот 21052.1006.248, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. МАРИЙНО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за производствен, складов обект, площ 1000 кв.м., квартал 181, парцел 8

1000 кв.м.

Димитровград кв.Марийно

14

Поземлен имот 21052.1008.294, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв."Марийно" и кв."Вулкан", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 178229 кв.м., квартал 250, парцел VIII

178,229 дка

индустриална зона между кв.Марийно и кв.Вулкан

15

ПИ с идентификатор 21052.1003.969  - УПИ ІІ кв.79 кв. ЧЕРНОКОНЕВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За складова база, площ 5142 кв.м., квартал 79, парцел II

5142 кв.м.

Димитровград

кв. „Черноконево”

16

ПИ с идентификатор 21052.1006.6547  - УПИ  III-7 кв.14а – за жилищно строителство

Поземлен имот 21052.1006.6547, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. МАРИЙНО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1411 кв.м., стар номер 7, квартал 14а, парцел III

1411 кв.м

Димитровград кв.Марийно

17

Имот 21052.1004.142 в землището на Димитровград - кв. "Вулкан", ул. "Възраждане", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 10835 кв.м., стар номер  квартал 181, парцел III,

10,835 дка

Димитровград кв.Вулкан

18

Части от  Поземлен имот 21052.1007.24, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, м. кв. Марийно, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване,

11432 кв.м.

Димитровград

кв.Марийно

19

Поземлен имот 21052.1014.593, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Раковски", бул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП „за друг обществен обект, комплекс”

3404 кв.м.

Димитровград

20

Имот с идентификатор 21052.1012.175 по КК на Димитровград, Източна индустриална зона, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП „незастроен имот за производствен, складов обект”

350 кв.м.

Димитровград

 

 

І.ІІ.УПИ в кв.Изток

кв.

УПИ

площ кв.м.

индентификатор

ул.№

1

III

444

21052.1019.5

ул.”Пета” 42

IV

334

21052.1019.6

ул.”Пета” 40

VI

342

21052.1019.8

ул.”Пета” 36

2

V

407

21052.1019.7

ул.”Пета” 38

3

IX

473

21052.1019.425

ул.”Тринадесета” 17

IV

405

21052.1019.16

ул.”Пета” 20

6

IX

216

21052.1019.35

ул.”Четвърта” 12

IV

286

21052.1019.40

Ул.”Пета” 15

7

II

243

21052.1019.64

Ул.”Пета” 37

XVIII

228

21052.1019.62

Ул.”Четвърта” 38

8

VI

279

21052.1019.72

ул."Четвърта" 48

I

303

21052.1019.70

ул. „Пета” 47

III

189

21052.1019.68

ул. „Пета” 41

9

I

265

21052.1019.73

ул."Четвърта" 43

10

VII

304

21052.1019.92

Ул.”Четвърта” 25

XI

243

21052.1019.93

Ул.”Трета” 24

11

IV

269

21052.1019.103

Ул.”Четвърта” 13

VIII

215

21052.1019.105

ул."Трета" 12

12

II

260

21052.1019.111

Ул.”Четвърта” 5

III

245

21052.1019.114

Ул.”Четвърта” 3

IV

286

21052.1019.115

Ул.”Четвърта” 2

13

I

354

21052.1019.482

ул. „Пета" 1а

XVIII

520

21052.1019.209

Ул.”Първа” 4

XXIV

673

21052.1019.334

ул. „Единадесета” 15

XXVI

594

21052.1019.333

ул. „Единадесета” 13

XXIX

598

21052.1019.483

ул. „Единадесета” 10

XXX

410

21052.1019.484

Ул.”Единадесета” 9

XXXII

641

21052.1019.430

ул. „Единадесета” 7

XXXIV

773

21052.1019.432

ул. „Единадесета” 5

XXXI

626

21052.1019.485

ул. „Единадесета” 8

XXII

422

21052.1019.214

ул."Първа" 2г

14

I

259

21052.1019.138

ул."Трета" 11

XIV

253

21052.1019.137

Ул.”Втора” 12

16

XII

145

21052.1019.151

ул."Трета" 25 б

17

V

263

21052.1019.169

ул."Втора" 40

18

VI

322

21052.1019.173

ул."Десета" 31

19

VII

516

21052.1019.181

ул."Десета" 25

21

V

307

21052.1019.246

Ул.”Първа” 5

VIII

448

21052.1019.249

ул."Шеста" 2

XI

372

21052.1019.252

ул."Шеста" 8

XII

374

21052.1019.253

Ул.”Шеста” 10

XVI

730

21052.1019.241

ул."Шеста" 16

23

XIII

150

21052.1019.298

Ул. „Десета” 5

XII-299

280

21052.1019.299

ул."Десета" 4

24

IX

389

21052.1019.259

Ул.”Девета” 16

25

V-273

325

21052.1019.273

ул."Десета" 5

VIII

258

21052.1019.275

ул."Десета" 11

26

III

572

21052.1019.230

ул."Десета" 39

28

II

985

21052.1010.6618

Ул.”Изгрев”

29

IV

344

21052.1019.264

ул"Четиринадесета" 17

30

I

492

21052.1019.182

ул."Десета" 40

31

II

542

21052.1019.306

ул."Първа" 1в

34

IX

291

21052.1019.340

Ул.”Тринадесета” 10

VII

352

21052.1019.338

ул."Тринадесета" 6

35

II

463

21052.1019.459

ул."Дванадесета" 21

36

I

376

21052.1019.481

ул."Пета"4

 

II

402

21052.1019.486

ул."Пета" 2

37

I

306

21052.1019.352

Ул.”Пета” 49

II

509

21052.1019.353

ул."Пета" 47

III

469

21052.1019.354

Ул.”Четвърта” 50

IV

464

21052.1019.355

Ул.”Шестнадесета” 5

39

VII

505

20152.1019.443

Ул.”Шестнадесета” 4

38

I

374

21052.1019.446

ул."Пета" 55

II

321

21052.1019.447

ул."Пета" 53

VI

406

21052.1019.445

ул."Шестнадесета" 11

III

385

21052.1019.351

ул."Пета" 51

40

IV

599

21052.1019.361

Ул.”Трета” 46

41

I

492

21052.1019.364

ул."Трета" 47

II

653

21052.1019.363

Ул.”Трета” 45

III

566

21052.1019.362

ул."Трета" 43

IV

800

21052.1019.369

ул."Втора"44

42

III

635

21052.1019.372

Ул.”Четиринадесета” 24

VI

493

21052.1019.375

Ул.”Четиринадесета” 22

44

II

652

21052.1019.381

ул."Десета" 36

V

300

21052.1019.386

ул."Десета" 33

XV

366

21052.1019.384

ул."Четиринадесета" 12

XV

322

21052.1019.193

ул."Десета" 19

XVI

422

21052.1019.384

ул."Четвърта" 12

VI

355

21052.1019.389

ул."Десета" 32

VII

377

21052.1019.390

ул."Четиринадесета" 34

XII

460

21052.1019.391

ул."Четиринадесета" 9

XI

459

21052.1019.392

ул."Четиринадесета" 8

IX

251

21052.1019.395

ул."Четиринадесета" 6

X

360

21052.1019.394

ул."Четиринадесета" 7

45

IV

347

21052.1019.399

ул."Четиринадесета" 3

V

330

21052.1019.398

ул."Четиринадесета" 2

VI

721

21052.1019.399

ул."Четиринадесета" 3

46

VIII

373

21052.1019.323

ул."Седемнадесета" 11

III

584

21052.1019.320

ул."Седемнадесета" 3

IX

593

21052.1019.327

ул."Седемнадесета" 7А

X

397

21052.1019.326

ул."Седемнадесета" 5

XI

515

21052.1019.397

ул."Седемнадесета" 5А

XII

542

21052.1019.321

ул."Седемнадесета" 7

47

IV

330

21052.1019.417

ул."Седемнадесета" 12

IX

300

21052.1019.414

ул."Единадесета" 2

 

XV

765

21052.1019.420

ул."Седемнадесета" 2

47

X

320

21052.1019.416

ул."Седемнадесета" 10

 

XI

329

21052.1019.419

ул."Седемнадесета" 8

 

XIV

438

21052.1019.415

ул. „Единадесета” 1

 

            - други – при заявени инвестиционни намерения

 

 

 

І.ІІІ.Земеделски земи:

 

 

Имот с идентификатор по КК на Димитровград

площ

1

Имот 21052.10.23  кв.Черноконево - м. ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Друг вид нива, площ 973 кв.м., стар номер 010023, 

0,973 дка

2

Имот 21052.10.25 кв.Черноконево м. ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Друг вид нива, площ 495 кв.м., стар номер 010025

0,495 дка

3

Имот 21052.14.45 кв.Черноконево м. ЛОЗЯТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Друг вид нива, площ 1916 кв.м., стар номер 014045, 

1,916 дка

4

Имот 21052.3.69 кв.Черноконево м. ДО ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Друг вид нива, площ 2071 кв.м., стар номер 003069, 

2,071 дка 

5

Имот 21052.3.71 кв.Черноконево м. ДО ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Друг вид нива, площ 1115 кв.м., стар номер 003071, 

1,115 дка

6

Имот 21052.117.18   м. ОТВЪДЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Изоставена орна земя, площ 25863 кв.м., стар номер 117018, 

25,863 дка

7

Имот 21052.310.35 м. КАРАБЮЛЮК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Друг вид нива, площ 750 кв.м., стар номер 310035, 

0,750 дка

 

 

 ІV.ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА – улица „Шеста” –  бл.15 ап.1 -  имот с идентификатор 21052.1019.920.1.1

 

  Апартаменти в кв.Вулкан:

1

 21052.1005.5.2.1

 ул.Възраждане №1 вх. А ет. 1 ап. 1

2

 21052.1005.5.2.2

 ул.Възраждане №1 вх. А ет. 1 ап. 2

3

 21052.1005.5.2.4

 ул.Възраждане №1 вх. Б ет. 1 ап. 6

4

 21052.1005.5.2.5

 ул.Възраждане №1 вх. В ет. 1 ап. 9

5

 21052.1005.5.2.7

 ул.Възраждане №1 вх. А ет. 2 ап. 3

6

 21052.1005.5.2.8

 ул.Възраждане №1 вх. А ет. 2 ап. 4

7

 21052.1005.5.2.9

 ул.Възраждане №1 вх. Б ет. 2 ап. 7

8

 21052.1005.5.2.11

 ул.Възраждане №1 вх. В ет. 2 ап. 11

9

 21052.1005.5.1.1

 ул.Възраждане №3 вх. А ет. 1 ап. 1

10

 21052.1005.5.1.2

 ул.Възраждане №3 вх. А ет. 1 ап. 2

11

 21052.1005.5.1.3

 ул.Възраждане №3 вх. Б ет. 1 ап. 5

12

 21052.1005.5.1.6

 ул.Възраждане №3 вх. В ет. 1 ап. 10

13

 21052.1005.5.1.7

 ул.Възраждане №3 вх. А ет. 2 ап. 3

14

 21052.1005.5.1.8

 ул.Възраждане №3 вх. А ет. 2 ап. 4

15

 21052.1005.5.1.9

 ул.Възраждане №3 вх. Б ет. 2 ап. 7

16

 21052.1005.5.1.11

 ул.Възраждане №3 вх. В ет. 2 ап. 11

17

 21052.1004.120.1.1

 ул.Бяло море №1 вх. А ет. 1 ап. 1

18

 21052.1004.120.1.2

 ул.Бяло море №1 вх. А ет. 1 ап. 2

19

 21052.1004.120.1.3

 ул.Бяло море №1 вх. Б ет. 1 ап. 5

20

 21052.1004.120.1.4

 ул.Бяло море №1 вх. Б ет. 1 ап. 6

21

 21052.1004.120.1.5

 ул.Бяло море №1 вх. А ет. 2 ап. 3

22

 21052.1004.120.1.6

 ул.Бяло море №1 вх. А ет. 2 ап. 4

23

 21052.1004.120.1.7

 ул.Бяло море №1 вх. Б ет. 2 ап. 7

24

 21052.1004.120.1.8

 ул.Бяло море №1 вх. Б ет. 2 ап. 8

25

 21052.1004.10.2.3

 ул.Черно море №2 вх. Б ет. 1 ап. 5

26

 21052.1004.10.2.4

 ул.Черно море №2 вх. Б ет. 1 ап. 6

27

 21052.1004.10.2.8

 ул.Черно море №2 вх. Б ет. 2 ап. 8

28

 21052.1004.10.1.1

 ул.Черно море №4 вх. Б ет. 1 ап. 1

29

 21052.1004.10.1.5

 ул.Черно море №4 вх. Б ет. 2 ап. 3

30

 21052.1004.10.1.6

 ул.Черно море №4 вх. Б ет. 2 ап. 4

31

 21052.1004.10.1.8

 ул.Черно море №4 вх. А ет. 2 ап. 8

32

 21052.1004.119.1.1

 ул.Черно море №6 вх. А ет. 1 ап. 1

33

 21052.1004.119.1.2

 ул.Черно море №6 вх. А ет. 1 ап. 2

34

 21052.1004.119.1.3

 ул.Черно море №6 вх. Б ет. 1 ап. 5

35

 21052.1004.119.1.4

 ул.Черно море №6 вх. Б ет. 1 ап. 6

36

 21052.1004.119.1.5

 ул.Черно море №6 вх. А ет. 2 ап. 3

37

 21052.1004.119.1.6

 ул.Черно море №6 вх. А ет. 2 ап. 4

38

 21052.1004.119.1.7

 ул.Черно море №6 вх. Б ет. 2 ап. 7

39

 21052.1004.119.1.8

 ул.Черно море №6 вх. Б ет. 2 ап. 8

40

21052.1004.122.2-част

ул.Черно море №8 вх.1 ап.1 ет.1

41

21052.1004.122.2-част

ул.Черно море №8 вх.2 ап.2 ет.1

42

 21052.1004.9.4.1

 ул.Витоша №1 вх. А ет. 1 ап. 1

43

21052.1004.9.4.3

ул.Витоша №1 вх. А ет. 2 ап. 3

44

 21052.1004.9.3.2

 ул.Витоша №3 вх. А ет. 1 ап. 2

45

21052.1004.9.2.1

ул.Витоша №5 вх. А ет. 2 ап. 1

46

21052.1004.9.2.2

ул.Витоша №5 вх. А ет. 2 ап. 2

47

 21052.1004.9.2.3

 ул.Витоша №5 вх. А ет. 2 ап. 4

48

21052.1004.9.1.1

ул.Витоша №7 вх. А ет. 2 ап. 1

49

 21052.1004.9.1.2

 ул.Витоша №7 вх. А ет. 1 ап. 2

50

 21052.1004.9.1.3

 ул.Витоша №7 вх. А ет. 2 ап. 3

51

 21052.1004.9.1.4

 ул.Витоша №7 вх. А ет. 2 ап. 4

52

 21052.1004.4.5.1

 ул.Витоша №13 вх. А ет. 1 ап. 1

53

21052.1004.4.5.2

ул.Витоша №13 вх. А ет. 1 ап. 2

54

21052.1004.4.5.3

ул.Витоша №13 вх. А ет. 2 ап. 3

55

21052.1004.4.5.4

ул.Витоша №13 вх. А ет. 2 ап. 4

 

 

 

            ІІ.УПИ и сгради в НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА на ОБЩИНАТА

 

            1.с.Воден - имоти УПИ X, XI, XII и XIII в кв.48 с площи съответно 451,60 кв.м., 463,20 кв.м., 467,60 кв.м. и 466,50 кв.м.; УПИ V-237 кв. 47 с площ от 453 кв.м. и УПИ VІ-238 кв. 47 с площ от 537 кв.м.

            2. с.Горски извор - имот 960 кв.95 с площ 1512 кв.м.

            3. с.Здравец - УПИ Х кв.14 с площ 1200 кв.м.

4. с.Крепост  - УПИ І-251 кв.19 с площ 1217,40 кв.м.;  УПИ ХVІ кв.73 с площ 649 кв.м.;  УПИ ХVІІ кв.73 с площ 740 кв.м.; УПИ ХІV – 575 в кв.75 с площ 568,8 кв.м.

            5. с.Сталево - УПИ XI-520 с площ 1968.5 кв.м. – за жилищно строителство;

            6. с.Скобелево  - имот с идентификатор 66831.501.515 с площ 10977 кв.м.; УПИ VІІ-410 кв.41 и УПИ І-411 в кв.45 с площи съответно 1445 кв.м. и 3170,30 кв.м.

           7. с.Странско - УПИ ХІ-510 в кв.6 с площ от 1968,5 кв.м.

           8. с.Черногорово - УПИ VІІ-515 кв.39 с площ 990 кв.м.

          9. с.Крум кв.36 - новообразувани УПИ V-307 с площ 514.24 кв.м., УПИ VI-308 с площ 624.67 кв.м.,  УПИ VII-309 с площ 1307.31 кв.м.,  УПИ VIII-310 с  площ  785.52 кв.м., УПИ X-312 с площ 974.88 кв.м.,  УПИ XI-313 с площ 881.72 кв.м. и УПИ XII-314 с площ 1801.53 кв.м.

           10. с.Радиево - УПИ III в кв.8 с площ 1387,18 кв.м.; УПИ VІІ – 563 в кв.8 с площ 631,59 кв.м. и УПИ VІІІ-564 в кв.8 с площ 694,18 кв.м. , УПИ VII кв.10 с площ 1074,92 кв.м.; УПИ VIII кв.10 с площ 1103,04 кв.м. и УПИ IX кв.10 с площ 1117.92 кв.м.

11. УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Брод с площ 1353 кв.м. ведно със стоп.постройка

12. УПИ VII в кв.35 по ПУП на с.Върбица – отреден „за ателиета за услуги” с площ 1221,77 кв.м.

13. УПИ V-434 в кв.58 по ПУП на с.Крепост с площ 1011,172 кв.м. (АОС №167 от 04.04.2005г.

14. УПИ II, III и IV в кв.64 по ПУП на с.Странско с площ съответно 707,12 кв.м.,  558,62кв.м. и 850,78 кв.м.

15УПИ III в кв.87 по КРП на с.Сталево с площ 1004 кв.м. (АОС №9 от 11.07.1997г.)

16. УПИ ХI-475 в кв.73 по ПУП на с.Крепост с площ 1100,920 кв.м. (АОС №147 от 28.03.2005г.)

17. УПИ VI-244 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово с площ 360,664 кв.м. (АОС №53 от 14.10.1997г.)

18.УПИ VII-93 кв.10 с.Странско с площ 5649 (бивш училищен двор) – с предназначение „за КОО и жилищно застрояване”

19. УПИ V-285 в кв.49 по ПУП на с.Черногорово с площ 725,998 кв.м. (АОС №4 от 17.07.1997г.)

20. УПИ V-278 в кв.47 по ПУП на с.Черногорово с площ 725,998 кв.м. (АОС №51 от 07.10.1997г.)

 

ІІІ.УПИ за НИСКО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ /новообразувани/ в с.СВЕТЛИНА и с.ЧЕРНОГОРОВО /решение №157/2012г./

 

№ по ред

 ИМОТ

Площ       /дка/

 

№ по ред

 ИМОТ

Площ       /дка/

I

С.ЧЕРНОГОРОВО

 

 

ІІ

С.СВЕТЛИНА

536,5

1

УПИ ХХІ-588   кв.46 

400,1

 

25

УПИ Х-103      кв.1

1175,4

2

УПИ ХХІІ-589  кв.46 

400,1

 

26

УПИ ХІ-104     кв.1

726,4

3

УПИ ХХІІІ-590  кв.46 

400,1

 

27

УПИ ХІІ-105   кв.1

1341,8

4

УПИ ХХІV-591  кв.46 

400,1

 

28

УПИ ХІІІ-106  кв.1

1258,3

5

УПИ ХХV-592    кв.46 

400,1

 

29

УПИ ХІV-107  кв.1

711,1

6

УПИ ХХVІ-593  кв.46 

400,1

 

30

УПИ ХV-109    кв.1

644,2

7

УПИ ХХVІІ-594   кв.46 

400,1

 

31

УПИ ХVІ-110  кв.1

705,3

8

УПИ ХХVІІІ-595 кв.46 

400,1

 

32

УПИ І-99          кв.29 

893,9

9

УПИ ХХІХ-596  кв.46 

400,1

 

33

УПИ ІІ-100      кв.29 

819,6

10

УПИ ХХХ-597   кв.46 

400,1

 

34

УПИ ІІІ-101    кв.29 

874,3

11

УПИ ІХ-566        кв.51 

420,0

 

35

УПИ ІV-102    кв.29 

827,5

12

УПИ Х-567         кв.51 

420,0

 

36

УПИ ІІІ-113    кв.30 

675,3

13

УПИ ХІ-568        кв.51 

420,0

 

37

УПИ ІV-114    кв.30 

601,3

14

УПИ ХІІ-569       кв.51 

420,0

 

38

УПИ V-115     кв.30 

610,4

15

УПИ ХІІІ-570     кв.51 

420,0

 

39

УПИ VІ-116    кв.30 

600,0

16

УПИ ХІV-571     кв.51 

420,0

 

40

УПИ VІІ-117   кв.30 

685,8

17

УПИ ХV-572       кв.51 

420,0

 

41

УПИ VІІІ-118  кв.30 

1062,3

18

УПИ ХVІ-573     кв.51 

420,0

 

42

УПИ І-120        кв.31 

975,0

19

УПИ І-575           кв.57 

401,5

 

43

УПИ ІІ-121      кв.31 

887,7

20

УПИ ІІ-576         кв.57 

400,9

 

44

УПИ ІІІ-122     кв.31 

800,4

21

УПИ ІІІ-577        кв.57 

400,9

 

45

УПИ ІV-123     кв.31 

710,0

22

УПИ ІV-578        кв.57 

400,9

 

46

УПИ V-124      кв.31 

951,6

23

УПИ V-579         кв.57 

400,9

 

47

УПИ VІ-125    кв.31 

729,2

24

УПИ VІ-580        кв.57 

400,9

 

48

УПИ І-126       кв.32 

623,9

 

 

 

 

49

УПИ ІІ-127     кв.32 

707,1

 

 

 

 

50

УПИ ІІІ-128   кв.32 

494,0

 

 

 

 

51

УПИ ІV-129   кв.32 

693,1

 

 

 

 

52

УПИ І-130      кв.33 

574,5

 

 

 

 

53

УПИ ІІ-131    кв.33

646,0

 

 

 

 

54

УПИ ІІІ-132   кв.33 

 

 

с.Райново:

 

 

 

 

1

УПИ ХІІ-122

кв.16

1221,75 кв.м.

2

УПИ ХІІІ-123

кв.16

883,46 кв.м.

3

УПИ VІІ-124

кв.17

852,39 кв.м.

4

УПИ VІІІ-125

кв.17

949,25 кв.м.

5

УПИ ІХ-126

кв.17

774,24 кв.м.

6

УПИ І-127

кв.23

832,15 кв.м.

7

УПИ ІІ-128

кв.23

878,23 кв.м.

8

УПИ ІІІ-129

кв.23

1042,47 кв.м.

9

УПИ І-130

кв.24

690,81 кв.м.

10

УПИ ІІ-131

кв.24

827,38 кв.м.

11

УПИ ІІІ-132

кв.24

698,41 кв.м.

12

УПИ І-134

кв.25

1090,58 кв.м.

 

 

 

            ІV.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Имот с идентификатор

Стар номер

Площ

 

с.Бодрово

 

 

1

Поземлен имот 04844.39.4, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. ДОЛНО УЧОЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 5000 кв.м.

039004

5,000 дка

2

Поземлен имот 04844.138.9, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. ДРЕНАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 4501 кв.м.

138009

4,501 дка

3

Поземлен имот 04844.148.18, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. ФИЛБЕОЛУ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 2600 кв.м.

148018

2,600 дка

4

Поземлен имот 04844.14.15, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. РЕКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 1053 кв.м.

014015

1.053 дка

5

Поземлен имот 04844.68.38, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 622 кв.м.

068038

0.622 дка

6

Поземлен имот 04844.127.45, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. КЕЛЕМИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 1761 кв.м.

127045

1.761 дка

7

Поземлен имот 04844.154.72, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. ХУМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1216 кв.м.

154072

1.216 дка

 

с.Брод

 

 

8

Поземлен имот 06547.5.17, област Хасково, община Димитровград, с. Брод, м. БЕЛИЯ БРЯГ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Друг вид земеделска земя, площ 7240 кв.м.

000268

7,240 дка

 

с.Бряст

 

 

9

Поземлен имот 06762.23.7, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. БАЛКАН БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 7996 кв.м.

023007

7,996 дка

10

Поземлен имот 06762.49.107, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. БОЗАЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Изоставена орна земя, площ 11748 кв.м.

000339

11.748 дка

11

Поземлен имот 06762.41.57, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. КАЙРЯЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставена орна земя, площ 21490 кв.м.

000421

21.490 дка

12

Поземлен имот 06762.41.76, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. КАЙРЯЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Деградирала орна земя, площ 11322 кв.м.

000423

11.322 дка

13

Поземлен имот 06762.23.7, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. БАЛКАН БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 7996 кв.м.

023007

7.996 дка

14

Поземлен имот 06762.18.31, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. БЕЖЕНЕТО/ДАХЛЪ ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 8008 кв.м.

018031

8,008 дка

15

Поземлен имот 06762.48.1, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. ПАМУКЛУЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Изоставена орна земя, площ 53012 кв.м.

000450

53,012 дка

16

Поземлен имот 06762.49.64, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, м. БОЗАЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 5053 кв.м.

049064

5,053 дка

 

с.Великан

 

 

17

имот №80.23 земеделски земи по §4 на ПЗР на ЗСПЗЗ

 

775,4 кв.м.

18

имот №80.14 земеделски земи по §4 на ПЗР на ЗСПЗЗ

 

548 кв.м.

 

с.Воден

 

 

19

Поземлен имот 11644.42.1, област Хасково, община Димитровград, с. Воден, м. СВИНАРНИЦАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 2852 кв.м.

042001

2,852 дка

20

Поземлен имот 11644.85.16, област Хасково, община Димитровград, с. Воден, м. СВИНАРНИЦАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 3692 кв.м.

085016

3,692 дка

 

с.Върбица

 

 

21

Поземлен имот 76087.81.9, област Хасково, община Димитровград, с. Върбица, м. СВИНАРНИКА, вид собств. Общинска, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 2375 кв.м., стар номер 081009

(с решение №669 от 29.06.2017г. обявен за частна общинска собственост)

 

081009

2,375 дка

 

с.Голямо Асеново

 

 

22

Поземлен имот 15792.112.59, област Хасково, община Димитровград, с. Голямо Асеново, м. ЧУКУРЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 8752 кв.м.

000227

8,752 дка

 

с.Горски извор

 

 

23

Поземлен имот 17141.136.28, област Хасково, община Димитровград, с. Горски извор, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 69661 кв.м.

000639

69,661 дка

24

Поземлен имот 17141.136.29, област Хасково, община Димитровград, с. Горски извор, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 45322 кв.м.

000641

45,322 дка

25

Поземлен имот 17141.136.30, област Хасково, община Димитровград, с. Горски извор, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 58323 кв.м.

000642

58,323 дка

26

Поземлен имот 17141.172.42, област Хасково, община Димитровград, с. Горски извор, м. С.ГОРСКИ ИЗВОР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 20010 кв.м.

000348

20,010 дка

 

с.Длъгнево

 

 

27

Поземлен имот  №001001 с НТП „нива” кат.6 м.”Идерлицки кър”

 

5,217 дка

28

Поземлен имот №020005 с НТП „нива” кат.4 м.”Южни юрти”

 

39,784 дка

29

Поземлен имот №025001 с НТП „нива” кат.4 м.”Адите”

 

4,956 дка

30

Поземлен имот №007002 с НТП „нива” кат.6 м.”Парпула”

 

27,788 дка

 

с.Добрич

 

 

31

имоти, находящи се в землището на с. Добрич - м.”Керешлика” и „Река Банска” – №№ 369, 338, 260,  232, 223, 143, 126, 118, 117, 113, 85, 42, 18, 17, 318, 317, 316,  71,  32, 16, 7, 89, 63, 144 и 234

 

от 256 до 4051 кв.м.

32

имоти, находящи се в землището на с. Добрич  - м.”Керешлика” и „Река Банска” – №№ 246, 310, 232, 158, 244, 236, 239, 313, 002, 045, 089, 092, 038, 043, 044, 093, 094, 059, 021, 018, 080, 082, 097, 066, 081, 020, 083, 084, 085, 067

 

от 223 до 4982 кв.м.

33

Поземлен имот 21539.42.2, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 5199 кв.м.

042002

5,199 дка

34

Поземлен имот 21539.66.10, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 4592 кв.м.

066010

4,592 дка

35

Поземлен имот 21539.66.32, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 2013 кв.м.

066032

2,013 дка

36

Поземлен имот 21539.80.33, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 47649 кв.м.

080033

47,649 дка

37

Поземлен имот 21539.74.1, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. ДУРХАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 3008 кв.м.

074001

3,008 дка

38

Поземлен имот 21539.74.2, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. ДУРХАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 3700 кв.м.

074002

3,700 дка

39

Поземлен имот 21539.54.656, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. ПЯСЪКА, вид собств. Общинска, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 292 кв.м., стар номер 054656 (с решение №638 от 25.05.2017г. обявен за частна общинска собственост)

 

054656

0,292 дка

 

с.Долно Белево

 

 

40

Поземлен имот 22561.123.2, област Хасково, община Димитровград, с. Долно Белево, м. КАВАЦИТЕ, вид собств. Общинска, вид територия Земеделска, НТП Депо за битови отпадъци (сметище), площ 10842 кв.м., стар номер 000352 (с решение №1577/2011г от 25.05.2017г. обявен за частна общинска собственост)

 

000352

10,842 дка

41

Поземлен имот 22561.55.7, област Хасково, община Димитровград, с. Долно Белево, м. БАЛАБАН БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Изоставена орна земя, площ 11194 кв.м.

055007

11.194 дка

 

с.Здравец

 

 

 

при заявено инвестиционно намерение

 

 

 

с.Злато поле

 

 

42

Поземлен имот 31156.42.32, област Хасково, община Димитровград, с. Златополе, м. ИСМЕНОВА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2995 кв.м.

042032

2,995 дка

 

с.Каснаково

 

 

43

Поземлен имот 36573.23.41, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 798 кв.м.

023041

0,798 дка

44

Поземлен имот 36573.24.3, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 3185 кв.м.

024003

3,185 дка

45

Поземлен имот 36573.25.6, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2791 кв.м.

025006

2,791 дка

46

Поземлен имот 36573.25.9, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1324 кв.м.

025009

1,324 дка

47

Поземлен имот 36573.26.10, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2216 кв.м.

026010

2,216 дка

48

Поземлен имот 36573.29.1, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 1590 кв.м.

029001

1,590 дка

49

Поземлен имот 36573.71.12, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. ГЕРЕНЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 788 кв.м.

071012

0,788 дка

50

Поземлен имот 36573.13.49, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. СТ.ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 652 кв.м.

133002

0,652 дка

51

Поземлен имот 36573.135.59, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 2154 кв.м.

135059

2,154 дка

52

Поземлен имот 36573.37.5, област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково, м. ХАЙВАДЖИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1463 кв.м.

037005

1,463 дка

53

имот 151088 с НТП „земеделски земи по §4 на ПЗР на ЗСПЗЗ”

 

0,487 дка

 

с.Крепост

 

 

54

Поземлен имот 39668.49.2, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ТЕНЧОВО БРЕСЛЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 1000 кв.м.

049002

1,000 дка

55

Поземлен имот 39668.35.1, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. КАТЛЪ ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 4304 кв.м.

035001

4,304 дка

56

Поземлен имот 39668.119.1, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. КЮНКЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 9992 кв.м.

119001

9,992 дка

57

Поземлен имот 39668.3.70, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ЕФ.ЛОЗЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 521 кв.м.

003070

0,521 дка

58

Поземлен имот 39668.131.11, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. МИХАЛЧОВА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 16899 кв.м.

131011

16,899 дка

59

Поземлен имот 39668.172.1, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. СТАРИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 4498 кв.м.

172001

4,498 дка

60

Поземлен имот 39668.124.9, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ЛАХЪМЧЕТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 4201 кв.м.

124009

4,201 дка

61

Поземлен имот 39668.133.5, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ДЮЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 7600 кв.м.

133005

7,600 дка

62

Поземлен имот 39668.139.1, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ДЮЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 2028 кв.м.

139001

2,028 дка

63

Поземлен имот 39668.74.2, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. БЕЙ ТЕПЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 3794 кв.м.

074002

3,794 дка

64

Поземлен имот 39668.75.147, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. КУМЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП Широколистна гора, площ 1512 кв.м.

001147

1,512  дка

65

Поземлен имот 39668.16.1, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ЮРТЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 9078 кв.м.

016001

9,078 дка

66

Поземлен имот 39668.584.583, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ИРИНЖ. ЛОЗЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Друг вид земеделска земя, площ 13121 кв.м.

000583

13,121 дка

67

Поземлен имот 39668.575.61, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. ИРИНЖ. ЛОЗЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Друг вид земеделска земя, площ 4027 кв.м.

001061

4,027 дка

68

Поземлен имот 39668.531.206, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. СТЕНЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Друг вид земеделска земя, площ 20260 кв.м.

001206

20,260 дка

 

с.Крум

 

 

69

имот 000260 с НТП "селскост.тер." кат.6

 

2,964 дка

 

с.Малко Асеново

 

 

70

Поземлен имот №016036 с НТП „нива” кат.4 м.”Зад лозята”

 

3.000 дка

 

гр.Меричлери

 

 

71

Поземлен имот 47843.500.349, област Хасково, община Димитровград, гр. Меричлери, м. ПАВЛЕТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Овощна градина, площ 16733 кв.м.

000349

16,733 дка

 

с.Радиево

 

 

72

Поземлен имот 61368.215.15, област Хасково, община Димитровград, с. Радиево, м. СРЕЩНИЯ БЮК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 8380 кв.м., за овощна градина

215015

8,380 дка

73

Поземлен имот 61368.166.222, област Хасково, община Димитровград, с. Радиево, м. КАРАЧКИ ПЪТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 918 кв.м.

000222

0.918 дка

 

с.Райново

 

 

 

при заявено инвестиционно намерение

 

 

 

Светлина

 

 

74

Поземлен имот 65574.20.98, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. ЮРУТЛУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Лозе, площ 684 кв.м.

020098

0,684 дка

 

Поземлен имот 65574.20.99, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. ЮРУТЛУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Лозе, площ 500 кв.м.

020099

0,500 дка

 

Скобелево

 

 

 

при заявено инвестиционно намерение

 

 

 

Сталево

 

 

75

Поземлен имот №000814 с НТП „изост. тр.нас.” кат.9 м.”Чоплака”

 

30,685 дка

76

Поземлен имот №000119 м. „Баллъка” с НТП „изоставени орни земи поради маломерност“ кат.4

 

0,496 дка

77

Поземлен имот №000621 с НТП „друга селскост. тер.”, кат.ІХ, в м. „Мерите”

 

21,691 дка

 

Странско

 

 

78

Поземлен имот 69691.38.69, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. АРКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 2800 кв.м.

038069

2,800 дка

79

Поземлен имот 69691.39.383, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. ---------------, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 281 кв.м.

000383

0,281 дка

80

Поземлен имот 69691.39.384, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. ---------------, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 257 кв.м.

000384

0,257 дка

 

Черногорово

 

 

81

Поземлен имот №004001 с НТП „нива” кат.6 м.”Памуците”

 

1.290 дка

 

Ябълково

 

 

82

Поземлен имот №071024 с НТП „нива” кат.5 м.”Юртето”

 

1.075 дка

83

Поземлен имот №113004 с НТП „нива” кат.3 м.”Гереня”

 

0.565 дка

84

Поземлен имот №113008 с НТП „нива” кат.3 м.”Гереня”

 

11.194 дка

85

Поземлен имот №185015 с НТП „нива” кат.5 м.”Павльов гьол”

 

0.161 дка

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ X-423 в кв.39 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 848 кв.м., в т.ч. 55 кв.м. общинско място, от съсобствениците Динко Желев Господинов и Ангелина Петрова Господинова.

            2.Други, при възникване на инициатива от правоимащи.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Имот   УПИ X-513 кв.40  по плана на с.Черногорово общ.Димитровград.

2.Имот   УПИ XI-249 кв.46  по плана на с.Черногорово общ.Димитровград.

3.Имот   УПИ XII-250 кв.46  по плана на с.Черногорово общ.Димитровград.

4.УПИ III кв.34 гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 2198 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – обществено обслужване, в който е построена Сграда – Нежилищен имот, представляващ столова, на собственика на сградата „Анди 2003”

5.УПИ VI кв.42А гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 470 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда – Административна сграда,  на собственика на сградата „Анди 2003”

6.Имот с идентификатор 21052.1007.72 по КК на Димитровград, кв.Марийно, с НТП „за складова база”,  с площ 5379 кв.м.

7.Други, при възникване на инициатива от правоимащи

 


Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част от бивша Търговска сграда  в с.Долно Белево – частна общинска собственост – помещение на II етаж  -  безвъзмездно на НЧ „Светлина 1929” с.Долно Белево.

2.Бивш бутик №13 в Търговски комплекс на бул.”Раковски” 16 – за безвъзмездно ползване на НЧ „Култура 2012” Димитровград.

            3.При възникване на инициатива на граждани и юридически лица

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Право на строеж за жилищна сграда /пломба/ между бл.8 и бл.10 на бул.”Раковски” със ЗП 100 кв.м. и РЗП 1300 кв.м.

2.Право на строеж за пристройки в имот 21052.1016.50 – ул.”Хр.Г.Данов” №8

3. В кв.8 – в имот с идентификатор 21052.1015.59 по КК на Димитровград  - за търговска дейност, съгласно ПУП - 60 кв.м.

            3. По 22 кв.м. - за гаражи на бул. „Стефан Стамболов” – 4 бр. -  стари номера №№67, 68, 148 и 149 /с учредено право на строеж от 1989 г., неосъществено в срок и съгласно чл.67 от Закона за собствеността – погасено/

4.Право на строеж за изграждане на функционален комплекс за мини футбол с две игрища 28х45 с изкуствена трева, осветление, трибуни, ограда, отводнителни съоръжения и съблекални  в имот с идентификатор 21052.1011.4 по КК на Димитровград (по реда на чл.50г от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.55в от Наредба №8 на ОбС)

5.Други, съгласно ОУП

 

 

З.ИМОТИ  ЗА ВНАСЯНЕ НА КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА  И ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – няма

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

  • Няма

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1.Безвъзмездно придобиване по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост – Социално педагогически интернат „Отец Паисий” в с.Върбица , АДС №3247/17.01.2002г. – терен от 5880 кв.м.; училище със ЗП от 537 кв.м., двуетажна МК;  помощна сграда със ЗП от 76 кв.м., едноетажна МК; гараж със ЗП от 16 кв.м., едноетажна панелна конструкция с.Върбица; АДС №3248/17.01.2002г. – общежитие със ЗП от 187 кв.м., двуетажна МК,с.Върбица; АДС №3249/17.01.2002г. – терен от 3880 кв.м.; училище със ЗП от 290 кв.м., двуетажна МК; тоалетна със ЗП от 26 кв.м., едноетажна паянтова конструкция, с.Бодрово; АДС №3250/17.01.2002г. – терен от 1590 кв.м. и училище със ЗП от 360 кв.м., едноетажна МК, с.Бодрово.

2. Безвъзмездно придобиване по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост  -  Дом за отглеждане  и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в с. Скобелево  - АДС №3182/19.10.2001г.:  терен 17 780 кв.м.; сграда – библиотека, телевизионна и ритуална зали със ЗП от 867 кв.м., двуетажна МК; сграда – занимални, спални, баня, пералня със ЗП от 1191 кв.м., четириетажна МК; сграда – физкултурен салон, работилници със ЗП от 407 кв.м., едноетажна МК ,  сграда – помпено помещение, гараж, хидрофор със ЗП от 160 кв.м., едноетажна МК.

3.Безвъзмездно придобиване по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост - Помощно училище-интернат в Димитровград кв.Вулкан – АДС №2897/30.03.2001г. – терен 5800 кв.м. и училищна сграда със ЗП от 416 кв.м.

     4.Безвъзмездно придобиване по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост:

-  бивш Минен техникум /Проф.гимназия "Кап.Петко войвода" гр.Димитровград

- спортни имоти -  стадион "Раковски"

6.Безвъзмездно придобиване на бивши военни имоти:

6.1. Имот №174018 в землището на с.Добрич, местност „Горната ува”, терен с площ от 27.907 дка, застроен с 4 броя сгради и 2 броя специални съоръжения – сграда №1 – битова сграда със ЗП 324,31 кв.м., сграда №2 – агрегатно със ЗП 84,32 кв.м., сграда №3 – склад със ЗП 138,70 кв.м., сграда №6 – склад със ЗП 41,50 кв.м., спец.съоръжение №4 – спец.съоръжение №5 – укрития за радиокола със ЗП 81,90 кв.м. всяко, при граници на имота: север, юг и изток – имот №174019 – полски път, запад – имот №000225 – полски път; АПДС №0232 от 24.11.2000 г.

6.2.Имот №000474 в землището на с.Крепост, местност „Горния кър”, земя – 5549 кв.м. и битова сграда със ЗП 217,80 кв.м., при граници на имота – им.№000814 – др.склад.терен, им.№147018 – полски път и им.№000392 – напоителен канал; АЧДС №5897/12.05.2008г., вп.вх.рег.2049 от 23.5.2008г., Акт №50 том V, дело 1282/08 при Служба по вписванията Димитровград.

6.3.Поземлени имоти №300001, №000485 и №000457 в землището на с.Крепост, местността „Дюза”, терен от 104 667 кв.м застроена и незастроена площ, застроен със 7 броя сгради с обща ЗП 1790 кв.м. – сграда №92 – склад със ЗП 300 кв.м., сграда №93 – склад със ЗП 300кв.м., сграда №94 – склад със ЗП 100 кв.м., сграда №95 – склад със ЗП 480 кв.м, сграда №96 – лаборатория със ЗП 450 кв.м., сграда №97 – караулно със ЗП 60 кв.м. и сграда №98 – спално помещение със ЗП 100кв.м.; АПДС №0402 от 28.11.2002г.

6.4.Имот №000248 в землището на с.Черногорово, местност „Дренака”, незастроен поземлен имот с площ от 37.240 дка, при граници на имота – им.№000517 – др.недървопреработвателна горска територия; землищна граница, им.№000249 – полски път, им.№000246 – пасище, мера, им.№000264 – широколистна гора, АЧДС №6011 от 21.08.2009г., вп.вх.рег.№851 от 24.03.2010г., Акт №174 том ІІІ стр.16572, при Служба по вписванията Димитровград.

6.5. Полигон от 1301994 кв.м. незастроена площ, съставен от имот №164001 в землището на с.Бодрово местност „Военен полигон” и имот №164002 в землището на с.Бодорово местност „Четалето” , при граници на имота – север – ПИ №№000811, 000849, 000823, 000808 и др., изток – ПИ №№200225, 000780, 000702, 000892 и др., юг – ПИ №№000797, 000707, 000815, 000814 и др., запад – ПИ №№ 000847, 000817, 000847, 000863 и др., АПДС №1110 от 02.12.2008г., вп.вх.рег.№297 от 14.01.2009г., Акт №17 том ІІ стр.3221,3222, при Служба по вписванията Димитровград.

6.6. 46 бр. сгради, попадащи в имот с идентификатор 21052.350.55 по КК на Димитровград, с обща застроена площ 20 755 кв.м., описани в АПДС №1840/03.12.2015г., находящи се в област Хасково, м. „Белият бряг“.

7.Придобиване на части от имоти, частна собственост, за гробищен парк с.Добрич:

7.1. Част – 429,95 кв.м. от имот 21539.84.8 по КК на с.Добрич, целият с площ 7699,04 кв.м.

7.2. Част – 413,02 кв.м. от имот 21539.84.17 по КК на с.Добрич, целият с площ 6875,44 кв.м.

7.3. Част – 155,89 кв.м. от имот 21539.84.18 по КК на с.Добрич, целият с площ 4841,92 кв.м.

7.4. Част – 233,60 кв.м. от имот 21539.84.34 по КК на с.Добрич, целият с площ 3599,58 кв.м.

7.5. Част – 673,14 кв.м. от имот 21539.84.35 по КК на с.Добрич, целият с площ 9599,51 кв.м.

7.6. Част – 956,10 кв.м. от имот 21539.86.1 по КК на с.Добрич, целият с площ 2999,47 кв.м.

8.Дарение от граждани – при възникване на инициатива

 

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ:

 

Индивидуализация на обекта за концесия

Максимален срок на концесията

Наименование на проекта за концесия

Предмет на концесията

Обект на концесията

 

 

1

Концесия за ползване на язовир - ПИ 47843.24.111 по КК на  Меричлери

Концесия за ползване

Поземлен имот 47843.24.111, област Хасково, община Димитровград, гр. Меричлери, м. ПАВЛЕТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 10340 кв.м., стар номер 000016, 

15

 

2

Концесия за ползване на язовир - ПИ 66831.76.334 по КК на  с.Скобелево

Концесия за ползване

Поземлен имот 66831.76.334, област Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, м. --------------, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 6180 кв.м., стар номер 000334, 

15

 

3

Концесия за ползване на язовир - ПИ 65574.25.104 по КК на  с.Светлина

Концесия за ползване

Поземлен имот 65574.25.104, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. В СЕЛО, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 166270 кв.м., стар номер 000104

15

           

 

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА ДЪРЖАВАТА по реда на чл.19а от ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ:

            1.Поземлен имот 69691.11.154, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. МЪРТАВИЦАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 290220 кв.м., стар номер 000034, АОС №216 от 12.11.2018г.

2.Поземлен имот 61889.225.178, област Хасково, община Димитровград, с. Райново, м. КАРА БУНАР, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП „язовир”, площ 12252 кв.м., стар номер 000178, АОС №95 от 03.12.2019г.

3.Поземлен имот 04844.506.583, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. РАДЕВИЯ КАЙРЯК, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 5167 кв.м., стар номер 000583, АОС 917/15.01.2020г. и поземлен имот 04844.75.584, област Хасково, община Димитровград, с. Бодрово, м. РАДЕВИЯ КАЙРЯК, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1371 кв.м., стар номер 000584, АОС 918/15.01.2020г.

4.Поземлен имот 47843.24.111, област Хасково, община Димитровград, гр. Меричлери, м. ПАВЛЕТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 10340 кв.м., стар номер 000016, АОС 754/15.11.2018г.

 

 

ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО И НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ:

            За улица от о.т.19 до о.т.22 между кв.7 и кв.9 по ПУП на с.Добрич:

            1.Част от имот пл.№75 – собственост на Иван Станчев Иванов – 187,90 кв.м.

            2.Част от имот пл.№78 – собственост на Станка Атанасова Славова - 200,14 кв.м.

            3.Част от имот пл.№79 – собственост на Стойчо Хубенов Велков – 217,96 кв.м.

            4.Част от имот пл.№80 – собственост на Запрян Жеков Велков, Богдан Запрянов Жеков и Жеко Запрянов Велков  – 156,91 кв.м.

            5.Част от имот пл.№81 – собственост на Петър Вълков Канев – 131,12 кв.м.

            6.Част от имот пл.№82 – собственост на Делчо Вълков Канев – 141,46 кв.м.

 

 

РАЗДЕЛ VІ - ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Димитровград през 2020 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.