Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2020-2023г.

 

О Б Щ И Н А    Д И М И Т Р О В Г Р А Д

 

 

С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА 

2020 – 2023 г.

 

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората.

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Димитровград  за периода 2020-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от ЗОС. С нея за срока на мандата се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й, придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Разработването на настоящата стратегия е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация. Същата е основа за разработване на годишни програми за управление и разпореждане с недвижимите имоти, отчитане на настъпили промени и нови приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстване по международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.

Ефективното и планирано управление е предпоставка за успешното реализиране политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвикат по-широк интерес, съответно ще се увеличат приходите от продажба и отдаване под наем.

Към настоящия момент, основните подходи за управление и разпореждане с общинската собственост в Република България са повлияни до голяма степен от прилаганите принципи, механизми и политика за управление на собствеността, които са характерни за страните в преход. Ясно очертана и приоритетно изведена е водещата постановка, че повишаването на качеството и ефективността на местното самоуправление е в неразривна връзка с функционирането и етапното развитие на общинската собственост.

Извеждането на общинската собственост като ключов елемент и движеща сила на промяната в местното самоуправление по същество се свързва с политиката на общините за целенасочено и устойчиво стратегическо развитие, за формиране на висок жизнен стандарт и просперитет, за засилено облагодетелстване на тяхното население, както и за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура. Ето защо, свободата на избор относно принципи и механизми за управление и разпореждане с общинската собственост и гъвкавостта при тяхното прилагане в отделните общини са застъпени в местното законодателство и управленска практика, под формата на подзаконови нормативни актове на общинските съвети. В този смисъл и Законът за общинската собственост, като основен закон регламентиращ управлението и разпореждането с общинската собственост, поставя като изискване, в своите наредби общинските съвети да приемат стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията следва да определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

 Управлението и разпореждането с общинската собственост в Община Димитровград, по смисъла на настоящата Стратегия, се разглежда като организирана и динамично функционираща система, която обхваща съвкупност от принципи, правила, нормативна уредба, механизми и подходи, контролни и оценъчни инструменти, присъщи на местната демокрация, както и форми на участие на населението в местното самоуправление. Всички тези компоненти са под пряко или непряко подчинение на местната политическа власт, която функционира в името на общия интерес и осигурява на местната общност реални условия и средства за подобряване качеството на живота в общините. Протичащите изменения в социалната и икономическата сфери в нашата страна налага промяна в прилаганите подходи на управление на общинската собственост, както по отношение на законодателството, идеите и практиката на управление, така и по отношение на неговото хуманизиране и активизиране по пътя на използване на модерни организационни и информационни системи и технологии, демократични форми на засилено обществено участие и ефективно моделирана жизнена среда. В този смисъл, активното включване на общинската собственост, като част от общото управление на Община Димитровград, пряко се свързва с усъвършенстването на публичните услуги за населението от местната общност.

 

2. ПРАВНА РАМКА

Резултатът от процеса на децентрализация и демократизация на държавното управление и засилване позицията на местните общности в управлението на  държавата, доведе до размиване на границите между класическите юридически категории, както и появата на нови такива, които безспорно разшириха наборът от възможни механизми, подходи и форми при придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост. В това отношение се наблюдава съществена промяна и активизиране в “нормотворческа дейност” в сферата на общинската собственост, осъществявана както от държавата, така и от локалните органи на самоуправление. От друга страна, съществуващата двойственост между общините и държавата и опитът да се ограничи автономността на местните власти при вземане на решения относно управление на общинската собственост, засилва бюрокрацията, намалява ефективността и икономичността на това управление.

В този случай, следва решението да се търси в ограничаване на тази двойственост, а изход от тази ситуация може да се открие в хармонизирането на родното законодателство с европейското. Основно изискване в случая е тези норми да са съвместими и непротиворечиви с нормите за засилване на местната демокрация и укрепване на териториалната, нормативната, финансовата и кадровата “автономност” на местните власти.

Основния закон на страната - Конституцията на Република България (1991г.), регламентира и разделя собствеността на държавна, общинска и частна, като постановява режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон. Едновременното приемане през 1996 година на два напълно аналогични закона - Закон за общинската собственост (ЗОС) и Закон за държавната собственост (ЗДС), раздели на два вида общодържавната собственост - държавна и общинска (по принцип равнопоставени съгласно Конституцията). За съжаление, поради липсата на ясни и неоспорими критерии за справедливо разграничаване на собствеността, прилагането на двата закона срещна неочаквани трудности. Наложената субординация на ЗОС спрямо ЗДС и практиката - общинската собственост да се доказва, съответно признава като такава, по пътя на дълги и тромави процедури на деактуване, сериозно забави процеса на установяване и обособяване на общинската собственост.

 

Приетите впоследствие множество промени в Закона за общинската собственост са положителен опит да се отстранят голяма част от пропуските и слабостите, произтичащи от несъвършенствата на първоначално приетия текст, но въпреки това процесът на отделяне и формиране на общинската собственост продължава и досега.

Законът за общинската собственост въвежда основните принципи на управление на общинската собственост. Тя се управлява в интерес на населението на общината и с грижата на добър стопанин. Законът установява общите разпоредби относно общинската собственост, а органите на местното самоуправление имат свободата чрез приеманите от тях наредби въз основа на ЗОС и други неразривно свързани нормативни актове, да регулират дейността по управление на общинската собственост, като отчитат местните особености и нужди. Други закони в различна степен свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост са:

_ Конституция на Република България;

_ Закон за собствеността;

_ Закон за държавната собственост;

_ Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници,

складове и ателиета;

_ Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;

_ Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ,

ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС;

_ Закон за амнистия и връщане на отнети имущества;

_ Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;

_ Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;

_ Закон за управление на етажната собственост

_ Правилник за вписванията;

_ Закон за кадастъра и имотния регистър и др.

 

3. ИЗБОР НА ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Важен момент при формирането на активна действена политика за управление на собствеността в Община Димитровград е изборът на приоритетните цели. Независимо, че придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост в структурен аспект са принципно децентрализирани и са автономно обособени, в законодателната практика съществуват ясно очертани центрове на властта, които непосредствено ориентират и дефинират конкретните цели за управление на общинската собственост и защита на държавните и местните интереси.

На основата на добри практики и политическа консолидация, основните цели на Община Димитровград при управление на собствеността в рамките на общото развитие на местното самоуправление могат да се изведат в следните цели:

_ Съхраняване на общинската собственост и утвърждаването й, като важен елемент при укрепване на териториалната, нормативната, финансовата и кадровата самостоятелност на общината;

_ Формиране на рационална подзаконова рамка (наредби, програми и др.) и на система от действени принципи и механизми за ефективно и равностойно изпълнение на дейностите по придобиване, управление и разпореждане със собствеността с оглед по-нататъшно укрепване на местното самоуправление;

_ Създаване на рационални условия и предпоставки за функциониране и управление на собствеността в отделните кметства, като трайна политика на община Димитровград при укрепване процесите на децентрализацията и демократизацията в съвкупния обществен живот;

_ Укрепване на функционалната и институционалната организация на общината и в частност при управление на общинската собственост;

_ Усъвършенстване на процеса на вземане на решения относно избора на форми, механизми и процедури по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;

_ Стандартизиране на нормативните и методически документи по управление и разпореждане с общинска собственост и развитие на действащите информационни системи;

_ Подобряване качеството на публичните услуги и засилване прозрачността в дейността на местните власти и общинската администрация при реализация на политиката за управление на общинската собственост и при осъществяване на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;

_ Развитие на целево ориентирани публично-частни партньорства.

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;

- пълно идентифициране на обема общинска собственост;

- гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от управлението на общинската собственост;

 

Целите и приоритетите, заложени в настоящата Стратегия, са изцяло подчинени на принципите, стоящи в основата на Закона за общинската собственост, че имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени. Тези принципи определят базата и правилата за работа, свързани с управление на собствеността, поради което в Стратегията те са разгледани по - детайлно. Принципите се приемат като базови и са най-съществената част в настоящата разработка.

 

Основни принципи при управление и разпореждане с общинската собственост:

- законосъобразност - общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от ЗОС и подзаконовите нормативни актове;

- приоритет на обществения интерес - при упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени;

- целесъобразност - органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество;

- публичност - при придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона;

- състезателност при управлението и разпореждането – извършва се след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

 

4. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ

4.1 Принцип за функционално съответствие

Водещ принцип в практиката по управление и разпореждане с общинската собственост, към който се съотнася една цяла поредица от принципи и изисквания, е така наречения “принцип за функционално съответствие между стратегическото развитие на общината и политиката за управление на общинската собственост”. По същество чрез него пряко се обвързва изпълнението на правомощията и задачите на общинската администрация от собствената й сфера на дейност и действията на местните власти по придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост. В практиката на Община Димитровград, този принцип се проявява чрез необходимостта всяко решение по управление на общинската собственост, вземано от страна на общинския съвет, да се съобразява със стратегическия план на общината и да се вписва в целите за нейното развитие. Важна неотменима съставка също така е решенията винаги да бъдат законосъобразни и да се покриват с тези за съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет, т. е. управлението на собствеността по закон е част от общото бюджетно стопанство на общината.

Общината следва да придобива имущество (собственост) само когато то е необходимо за текущото и бъдещо изпълнение на задачите. В случай, че това имущество престане да изпълнява своята функция , то следва да се ликвидира (продава) и по правило само по неговата пълна стойност.

 

4.2 Принцип за свободното администриране

Управлението на общинската собственост е децентрализирана сфера в рамките на местното самоуправление. То е застъпено в нормативната уредба чрез “принципа за свободно администриране” на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. В този смисъл Общински съвет Димитровград е този, който следва да управлява, разширява и преустройва тази сфера в интерес на обществените потребности и политическите приоритети на общината. Независимо, че държавата налага определени ограничения с цел да защити определени национални интереси, местните власти трябва да отстояват свободата да решават какви форми и способи да прилагат, да избират юридически и финансови механизми, с които да постигат своите цели при УРОС. В съзвучие с принципа за свободното администриране е “принципът за приоритетността”, чрез който се определя целевата обвързаност на управлението на общинската собственост и двустранното му адаптиране с общите приоритети и стратегически цели на самото местно самоуправление.

Принципът за равенство определя нормативно единните, общовалидни за местните власти условия и правила за поведение при управлението на собствеността. По този начин се регламентира равният старт при развитието и усъвършенстването на

политиката за управление на собствеността.

Свободното администриране при управление и разпореждане с общинската собственост в Община Димитровград непосредствено се обвързва с изискването за “съизмеримост между самата общинска собственост и необходимите средства за нейното ефективно управление” (независимо от общите финансови ограничения). Този принцип регламентира възможността на общинския съвет и общинската администрация да имат право на избор на икономически оправдани форми за управление на общинската собственост в зависимост от естеството, вида и характеристиката на собствеността. Особено важен в случая е балансът между необходимостта от съблюдаване на изискванията за общо икономическо равновесие и приетите принципи за провежданите структурни реформи в обществения сектор от една страна и свободата при избора на критерии и форми на местното самоуправление. В този смисъл съществуващите в Община Димитровград управленски практики на управление и разпореждане с общинска собственост, могат да бъдат добра основа за настоящата Стратегия.

            Баланс е необходимо да съществува и по отношение на обществените и частните общински форми на управление и разпореждане с общинска собственост, като извода който може да се направи е, че във всички позволени от нормативната уредба случаи имуществото (собствеността) следва да се управлява така, че да носи определен доход за общината.

4.3 Други принципи

Това е групата принципи, обединени от общото мото, че общинската собственост следва да се управлява действено и ефективно. В общия случай това е популярния “принцип на четирите Е-та” (efficiency, effectiveness, economy, equity), ефективност, ефикасност, икономичност и справедливост. В този смисъл и под различно наименование, съществуват аналогични принципи, които са широко застъпени в практиката на редица страни в Европа и света. Съгласно този принцип местните власти следва непрекъснато да адаптират целите, принципите и механизмите на управление на собствеността, за да може то да е в съзвучие с развитието на социалните искания, да отговаря на изискванията за добро икономическо управление и на техническия прогрес и да бъде равнопоставено спрямо всички потребители на общинска собственост.

Фактът, че собствеността активно участва в модернизацията и активизацията на общинското управление, е предпоставка тази сфера да бъде в авангарда на техническите новости или социални експерименти. Това предполага наличие на желание и способност от страна на местните власти за вземане на решения, отговарящи на предизвикателствата на новата обществена практика. Принципът за действено и ефективно управление на собствеността е в пряка връзка с изискването за перманентна съпоставка между обществения и търговския характер на собствеността. Практиката в община Димитровград, както и във всички по-големи български общини показва, че в случаите, когато публичната собственост с широко обществено предназначение преобладава над тази със стопанско или търговско такова, това поражда проблеми от финансово естество и затруднения, свързани с поддържането й в добро функционално състояние. В практиката важно приложение намира и ”принципът за съответствие между стойност и ползи от собствеността”. Освен критериите за икономичност, ефективност и целесъобразност за управлението на общинската собственост, важен индикатор е и социалната солидарност и справедливост, които предполагат общината да стопанисва, поддържа и управлява собствеността така, че да се усъвършенства качеството на публичните и обществени услуги и те да станат достъпни за цялото население от териториалната общност. От друга страна, ръководството на община Димитровград следва да е мотивирано към такова управление, което да обвързва собствеността с опазването на околната среда, целенасоченото и устойчиво устройство на територията и създаването на равностойни условия на живот.

“Принципът за специализация на общинската собственост и на нейното управление” предполага към различните видове и групи общинска собственост да се подхожда строго диференцирано от гледна точка на тяхното управление и използване. Тук става дума не толкова за конкретно отношение към различната собственост (публична или частна), но и към нейните икономически, социални и технически характеристики. В този случай например формите и механизмите за управление на собствеността с подчертано технически характер - пречистване на води, отпадъци, водоснабдяване и др. - се различават от тези, предназначени за решаване на социални потребности - здравеопазване, образование, спорт и др.

Особена голяма разлика в това отношение се наблюдава не само по отношение на формите на управление, но и в изключително разнообразие на формите на разпореждане. Във връзка с различните характеристики на собствеността се прилага т.нар. “принцип на континуитета”, съгласно който управлението на общинската собственост следва да се съобразява приоритетно в случаите на извършване на постоянни и непрекъснати услуги от технически характер. Тук в законодателната  практика (Закона за енергетиката, Закона за водите и др.) е налице т. нар. принудително включване и изграждане на определени технически съоръжения, които обременяват общинската собственост (права на строеж и сервитути) и възможностите за нейното ефективно управление.

В община Димитровград, принципът за специализацията на управлението има отношение и към отделните съставки на това управление - планиране, отчетност и контрол.

4.4 Принцип за право на информация.

В практиката си, голяма част от местните власти в европейските държави при управление на общинската собственост формират и провеждат целево ориентирана и активно действаща информационна политика, свързана от една страна с перманентна регистрация на информацията за наличната общинска собственост и нейното профилирано използване, а от друга, тази политика има за цел да предлага на органите на самоуправление и управление в общината и на всички заинтересовани лица (физически и юридически) пълна информация относно правните норми и конкретните принципи, форми и процедури по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Формирането на подобна информационна политика в европейските общини се базира на прилагането на няколко глобални принципа и изисквания, които с успех биха могли да допълнят съществуващата информационна политика по управление на собствеността в Община Димитровград.

Първият водещ принцип е т. нар. принцип за “право на информация”. Той се свързва предимно с постановката, че провеждането на активна информационна политика следва да осигури прехода от “задълженост на местните власти за публичност при управление на общинската собственост, към неотменимо право на информиране на всеки заинтересован за всички процеси и дейности на това управление”.

Правото на информиране предполага да се премине от “пасивна публичност и прозрачност” в дейността на общинските власти към предоставяне на всички заинтересовани органи и лица, съответното познание за същностните дейности и процеси по управление на собствеността, за правата на заинтересованите относно придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Публичността, макар да е основен принцип в местното самоуправление, в повечето случаи фиксира крайният момент на един управленски акт на местната власт. До голяма степен въпросите на “кухнята” при подготовката и вземането на дадено управленско решение, свързано с общинската собственост, остават скрити за широк кръг хора. Това може да се компенсира чрез предоставяне на значително по-пълна и специализирана информация, в която се дефинират не само правните норми по управление на общинската собственост, но се предоставят (при необходимост) подходящи данни за устройството и дейността на органите, вземащи решението, и за процеса на самото вземане на решение. В зависимост от вида и характера на решението и специфичните потребности и възможности на населението в общината, могат да се прилагат и диференцирани способи. При анализ на настоящата практика в община Димитровград, изпъкват няколко основни изисквания относно вида и характера на информацията, свързана с управленските решения:

· Възможно най-пълна, целево ориентирана, диференцирана, ефективна, достъпна и разбираема (форма на езиково представяне), равнопоставена (равенство за всички), неутрална (политически интереси) и т. н.

· Ефективната информационна политика, по принцип добре застъпена в община Димитровград, следва да осигурява ново отношение и качествено развитие на работата с медиите - съвременни комуникации, пропагандиране, осведомяване, афиширане, специална информационна служба за работа с медиите и населението, активни форми на контактуване, местна общинска преса, бюлетин, богат интернет сайт и др. Основната насока в дейността на община Димитровград в това отношение е медиите да бъдат не само обикновени информатори за събития и решения, но и активно звено в пропагандирането на успешните ходове на местната власт на разбираем и общодостъпен за населението език.

· Активната информираност следва да обхваща и всички мащабни преустройства, кандидатстването по пилотни и Европейски проекти, свързани с общинската собственост. Това предполага пълна координация с други администрации и  активна разяснителна работа на всички фази и етапи от тяхното създаване, както и многостранни публични дискусии с всички заинтересовани лица. Тук особено важна е налагащата се добра практика в Община Димитровград за работа с гражданските организации, сдруженията по интереси, местния актив, социални групи от населението и др.

 

4.5 Принцип за интегриране на информационните процесите при управление на общинската собственост

Вторият общ принцип при провеждането на действена информационната политика в община Димитровград е този, за “интегриране на материално-веществените и на информационните процеси по управление на собствеността”. Този принцип е застъпен в създадената с много трудности и все още с недоразвит потенциал профилирана организация за осъществяване на основните информационни функции - събиране, съхраняване, обработване, използване и развитие на информацията, пряко обвързана със специфичните процеси и дейности по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. С изключение на създадения публичен електронен ”Регистър на общинската собственост” предстои немалко работа по функционалното, програмно-технологичното и техническо осигуряване на информационната система по управление на собствеността, за създаването на специализирани информационни база данни (ИБД) и конкретни информационни регистри.  Важен принцип, с непосредствено значение за осъществяване на информационната дейност в разглеждания аспект, е “принципът за активната и перманентна регистрация (отписване) на собствеността”, който от своя страна поставя въпроса за функционалното съответствие на ангажираната с тази дейност общинска структура.

Съгласно чл.63 – ал.4 и ал.5 от ЗОС - за регистрите се създават компютризирани информационни системи, които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър.  Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. Към настоящия момент  връзка с кадастъра и имотния регистър не е осъществена именно поради липсата на тази наредба.

 

4.6 Принцип за свързаност на управлението на общината и управлението на общинската собственост.

Следва да се обърне по-голямо внимание на информационната дейност по управление на общинската собственост в ролята й на действащ ориентир и регулатор при вземането на управленски решения и повишаване административния капацитет в община Димитровград.

Политиката, изготвянето на планове и ежедневното административно производство в повечето структурни звена на община Димитровград, зависят от акуратността и достъпността на информацията, така че въвеждането на технология, която събира цялата необходима информация е изключително ценно. С наличието на информационна система на управление на общинската собственост (подсистема), като част от общата информационна система на общината и деловодната система „Архимед”, се облекчават рутинните дейности на служителите, ускорява се обслужването на гражданите, подпомагат се процесите на вземане на решения, има възможности за контрол на изпълнението на тези решения, създават се условия за анализ, планиране и прогнозиране на процесите на развитие на общината, както и за внедряване на успешни съвременни техники на управление. Самата система следва да се изгради така, че да осигурява ефективна работа и високо качество на информационните услуги и продукти.

 

4.7 Принцип за обезпеченост на информационната система по управление на общинската собственост.

Когато говорим за информационна система по управление на общинската собственост, изхождаме от факта, че тази система е част от основната роля на електронното правителство, да отговори на нуждите на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги и че необходимостта от нея вече е потвърдена от ръководството на община Димитровград. Информационната система по управление на общинската собственост, като подсистема на цялостната общинска управленска информационна система не следва да съществува като самоцел, а трябва да отговаря както на целите, поставени от ръководството, така и на изискванията на крайните потребители (специалистите, които ще обработват информацията), като се предполага, че те имат необходимия опит при работа със специфичната за общинската собственост информация. Освен това крайните продукти на системата (подсистемата) трябва да улесняват административното обслужване на гражданите и да се ползват от самите граждани. Необходимостта от такава система трябва да бъде осъзната от общинските служители и те да бъдат убедени, че тя ще им осигури автоматизиране на рутинните дейности, осигуряване на по-добро и ефективно обслужване на гражданите, подпомагане на процеса на вземане на решения и осъществяване на контрола на тяхното изпълнение, създаване на условия за анализ, прогнозиране и планиране на процесите по придобиване, управление и управление на общинската собственост.

Важни предпоставки за изграждането на ефективна информационна система за управление на общинската собственост са:

· наличие на добре обоснована концепция;

· осигурено финансиране;

· наличие на техническо и програмно осигуряване;

· наличие на обучен за работата с техническото и програмно осигуряване, мотивиран и с желание за работа персонал;

· използване на опита и знанията на специалистите по места.

 

4.8 Принципи на контрола на управлението на общинската собственост

Като основни принципи на контрола по управление на общинската собственост, могат да се посочат основно ”принципа за навременност и перманентност”, ”принципа за неутралност и служене на обществения интерес”, ”принципа за гласност и реципрочност при контролните действия” и др. Контролът при управлението на общинската собственост в община Димитровград се извършва на основание съответните законови постановки и при отчитане принципите за осъществяване на контрол върху цялостната дейност на общината. По същество той бива общ (йерархия и функционална субординация) и специализиран (вътрешен и външен одит, прокуратура), като специализираният контрол по отношение на общинската собственост и нейното управление е доста развит, както по законосъобразност, така и по целесъобразност.

Почти равностойно, като принцип са застъпени предварителният и последващият контрол. Предварителните мерки са въздържане от даване на разрешения, обсъждания в специализираните звена на администрацията, както и правото на цялото общинско ръководство и органите на прокуратурата да бъдат информирани по всяко време. Във всички случаи, внасянето на предложения в Общински съвет Димитровград, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост, се нуждаят от предварително одобрение от постоянно действащите комисии на принципала. Към последващия контрол се отнасят правото на оспорване и отменяне на решения от областен управител и съда.

Поведението на община Димитровград по отношение на управлението на общинската собственост, като част от бюджетното стопанство, подлежи на особен постоянен контрол чрез проверка на годишното счетоводство. Системата от органи за контрол е доста богато развита и е на няколко нива (представителен орган на общината, други местни власти на регионално ниво, държавни власти, съдебната власт, сметна палата, инспекторати и др.). Основно изискване към контрола е той да не се разглежда главно като санкционна  дейност, а по-скоро като гарант за качественото усъвършенстване на управлението на общините и управлението на общинската собственост в частност.

 

 

V. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА

 

1. Обхват

   Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода 2020 – 2023 година.

   Предмет на  стратегията са застроените и незастроени имоти – частна общинска собственост, в това число и жилищните имоти.

   Стратегията не  разглежда:

   - собствеността, включена в капитала на търговски дружества;

   - сградите – публична общинска собственост, представляващи детски заведения, училища, читалища, музеи и културни институти,  които са предоставени на организации и юридически лица по силата на специални закони.

   - имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация ;

  - имотите,  предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение ( улици, площади, пазари и други обществени територии).

   С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на стратегията, не могат да се извършват разпоредителни действия.

 

     2. Структура на стратегията

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:

 1. Идентифициране на обема собственост;

2.  Анализ на състоянието към момента, включително:

 • рискове и слаби страни при управлението;
 • плюсове и възможности за развитие на потенциала.

3. Политики и конкретни задачи

 

 

VІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Анализа на състоянието на общинската собственост, извършен във връзка с изготвянето на настоящата Стратегията, отчете няколко типа дадености, които пряко влияят върху придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Димитровград. Констатациите поставят пред органите за местно самоуправление, решаването на сериозни задачи по отношение на общинската собственост, като ресурс.   

Съгласно разпоредбите на закона, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Общинската собственост е публична и частна.

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

  -  имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;

  -  имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

  -  имоти и вещи, определени със закон;

 

Публична общинска собственост са:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

 

Публична общинска собственост са  общинските пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;  сградите със  здравно, образователно  и спортно предназначение;  мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;   водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост , водите, в т.ч. отпадъчните, които изтичат от имоти, публична или частна собственост, и се вливат във води - публична общинска собственост,  водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества,  водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите , уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните територии , язовирите и микроязовирите, включително намиращите се в процес на изграждане , защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места,  земите от пояс І на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения и съоръженията за водоснабдяване на населените места в общината

Публична общинска собственост са горските територии - общинска собственост, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности; попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;  попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии или  включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство

  

Частна общинска собственост са:

- общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;

- общински жилища, ателиета и гаражи;

 • общински земеделски земи и гори

 

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение,  делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, апортиране в капитала на търговски дружества или по друг начин, определен в закон.

Обектите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности, след решение на Общинския съвет, се обявяват за частна общинска собственост.

Имотите, публична и частна общинска собственост, подлежат на актуване.

За временни постройки, обществени паркинги, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.

След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.

Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.

           

 

VІІ. Анализ на състоянието на общинската собственост. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ

 

            Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Димитровград има съставени 13717 акта за общинска собственост, от които 4199 за публична общинска собственост. Отписани, след извършване на разпоредителни действия,  или след отпадане на основанието за актуване /по реда на чл.64 от ЗОС/  са 1531 акта.

            С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.

             През изминалите 23 години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП”. Проучване и актуване на имоти се извършва перманентно. 

 

 1. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ и ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

        След влизане в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Закона за общинската собственост, много застроени имоти бяха предмет на прехвърлителни сделки. Продажбата им  осигури еднократен приход в общинския бюджет, но същевременно  лиши общината от приходи в дългосрочен план.

            В част от сгради, общинска собственост са настанени териториални структури на държавни институции - Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Общинска служба Земеделие  и др., които по закон не заплащат наеми.

Към 31.12.2019г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти ЧОС са 939 бр., разпределени по предназначение, както следва:                                                                                                                                                               

№ по ред

Предназначение

Брой договори

1

2

3

1.

Обекти за търговия,  производство, услуги, офиси и др.

115

2

Клубни помещения на политически партии

4

3.

Лекарски и стоматологични кабинети

39

4.

Жилища 

125

5.

Терени за гаражи

484

6.

Терени за ВПС

57

7.

Язовири – концесии + наеми

31+8

8.

Други концесии

2

9.

Други,в т.ч реклами, сенници

113

Общо:

939

 


За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост.

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на кметствата.

Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им състояние. Някои от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и укрепване.

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения в населените места на общината. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Училищните сгради са с големи прилежащи терени  и са разположени в централната част на населените места.   Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

 

Рискове и слаби страни - лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността; имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в многоетажни сгради; наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;  риск от грешни решения за разпореждане;  намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;  недостиг  на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности.

 

Плюсове и възможности - възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването и чрез продажба  на терени срещу ново строителство върху тях;    оптимизиране процеса на управление; осигуряване на средства от европейските фондове и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи

 • да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите;
 • да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
 • да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от европейските фондове за подобряване състоянието сградите;
 • да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;

 

 1. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

              Жилищната  собственост  на  Община Димитровград към 31.12.2019г. се  състои  от  3 къщи, 147 апартамента и една сграда (бивше общежитие) с 37 стаи.

          От тях, както следва:

 • жилища за отдаване под наем – 2 къщи /едната с две жилища/ в кв.Марийно;          79 апартамента;  37 стаи в бивше общежитие на ул.”Вапцаров” 15;
 • ведомствени жилища – 4 апартамента;
 • резервни жилища – 1 къща в с.Сталево, 8 апартамента на ул. „Илинден” 4  
 • жилища за продажба –  55 апартамента в кв.Вулкан и 1 апартамент в кв.Изток

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Забелязва се  тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.

Има общински жилища, които са в сгради,съсобствени между общината и физически лица. Тази съсобственост създава трудности при тяхното управление и поддръжка.

            Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни - значителен процент остарял сграден фонд; недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;

Плюсове и възможности - увеличаване на общинската собственост – жилища;

 продажба на амортизирани жилища ;  

               

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи - при необходимост да се извършват продажби на жилища,

строени преди повече от 25 години ; да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината или  изкупуване частта на съсобствениците.

 

 1. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

Към  01.01.2020г. Община Димитровград  /съгласно регистрите на ОС „Земеделие” и Агенция по кадастър/ стопанисва и управлява 51 774 дка земеделски земи, от които 44035 дка пасища, мери,  ливади  и  пасища  с  храсти  и  12693 дка – ниви, изоставени ниви и др. (в т.ч. и по чл.19 от ЗСПЗЗ).

Публичната общинска собственост при земеделските земи включва пасища,  мери, пътища  и други площи (гробища, сметища, залесени територии и др.)

Съгласно чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

 Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция "Земеделие" - за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

 

Към 01.01.2020г. в община Димитровград има действащи 95 бр.договори за наем на общински мери и пасища с животновъди и – за 20 274 дка  ( 120 710 лв. наем за 2019г.).

ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ – ПАСИЩА, МЕРИ  В  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Населено място

Пасища, мери, ливади и пасища с храсти (ПОС)

Пасища, мери, ливади и пасища с храсти (чл.19)

 
   

брой

площ, дка

брой

площ, дка

 
 

1

Димитровград

107

1435,373

203

1256,708

 

2

Бодрово

320

2615,08

127

1126

 

3

Брод

141

1043,641

18

280,478

 

4

Бряст

124

1395,809

 

 

 

5

Великан

67

310,174

 

 

 

6

Воден

15

48,746

101

547,084

 

7

Върбица

3

19,893

125

1260,127

 

8

Голямо Асеново

2

33,109

139

1222,981

 

9

Горски Извор

237

3222,134

44

747,03

 

10

Длъгнево

52

1378,535

 

 

 

11

Добрич

151

981,2

18

320,19

 

12

Долно Белево

12

54,992

84

352,729

 

13

Здравец

1

31,047

69

781,317

 

14

Злато поле

 

 

109

688,342

 

15

Каснаково

95

1029,223

 

 

 

16

Крепост

23

101,81

171

1364,31

 

17

Крум

25

93,769

91

389,721

 

18

М.Асеново

7

114,215

33

153,156

 

19

Меричлери

303

6570,008

5

113,157

 

20

Радиево

216

1099,438

 

 

 

21

Райново

 

 

51

260,46

 

22

Светлина

4

80,334

84

1161,234

 

23

Скобелево

8

117,616

77

844,111

 

24

Сталево

221

3886,311

13

164,365

 

25

Странско

3

129,287

36

789,697

 

26

Черногорово

18

365,517

147

1531,547

 

27

Ябълково

63

2523,925

 

 

 

 

общо

2218

28681,186

1745

15354,74

 

 

Съгласно чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ : Директорът на областната дирекция "Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ.

За  2019/2020г. наемите за ползваните имоти с НТП «полски път» са 123 590 лв за 4774 дка.

За пътищата не се съставят актове за общинска собственост, съгласно чл. 56 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Земеделска земя - частна общинска собственост  и земи по чл.19 в община Димитровград

 

Населено място

Общо (ЧОС)

В т.ч. ниви, изост.ниви, изост.тр.нас. и др.

Общо  - стопанисвани от общината (чл.19)

В т.ч. ниви, изост.ниви, изост.тр.нас. и др

брой

площ, дка

брой

площ,

брой

площ, дка

брой

площ, дка

 дка

1

Димитровград

887

3152,802

208

1209,20

465

1917,215

196

340,72

2

Бодрово

313

1877,419

192

344,74

216

1305,062

5

5,208

3

Брод

74

2304,172

37

315,16

114

836,558

47

115,829

4

Бряст

145

1589,702

67

272,44

14

132,834

3

8,581

5

Великан

47

308,965

12

20,62

25

119,116

2

8,715

6

Воден

39

322,298

10

46,69

260

1190,881

145

611,858

7

Върбица

76

397,074

4

3,93

163

1383,79

19

44,89

8

Гол. Асеново

45

880,658

11

33,25

236

1655,489

93

409,792

9

Горски Извор

39

2374,143

3

30,13

398

2053,858

328

921,87

10

Длъгнево

55

2272,16

35

438,93

1

0,258

   

11

Добрич

249

1040,758

216

738,26

93

772,516

4

252,598

12

Долно Белево

108

2162,244

56

294,25

290

958,997

171

496,884

13

Здравец

22

129,98

14

41,09

85

810,943

3

2,403

14

Злато поле

48

1135,577

37

154,27

168

859,368

36

59,689

15

Каснаково

46

197,282

14

37,73

108

147,196

58

58,194

16

Крепост

55

564,103

28

297,23

456

2123,934

212

498,481

17

Крум

228

2208,937

15

65,10

165

486,533

61

53,884

18

М.Асеново

31

421,324

10

36,48

73

312,198

37

148,066

19

Меричлери

241

2842,75

155

163,01

32

310,111

   

20

Радиево

210

1126,821

115

378,82

       

21

Райново

12

60,167

3

9,90

71

343,465

2

2,517

22

Светлина

20

1342,457

2

1,18

149

1419,849

30

31,699

23

Скобелево

105

896,252

1

0,59

84

855,845

7

11,734

24

Сталево

304

1709,888

199

1411,75

176

717,873

162

553,254

25

Странско

82

961,901

36

410,73

96

1318,748

54

455,734

26

Черногорово

42

150,479

2

8,89

328

2074,032

154

393,83

27

Ябълково

302

1031,366

200

424,85

2

18,331

2

18,331

 

общо

3825

33461,68

1682

7189,22

3803

24125

1831

5504,761

 

 

В обработваемите площи са включени ниви, площи за зеленчукови култури и за полски култури. Това е селскостопанския фонд, с който Община Димитровград може да извършва разпоредителни действия и от който може да реализира приходи.

             

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Димитровград не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската  служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по   установяване на действителния начин на трайно ползване,  изготвяне на скица и данъчна оценка.

            Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.

Към  момента  има  сключени 128 бр. договори за наем на земеделски земи и 102бр. договори за „бели петна” за 4855 дка земеделски земи /без пасища, мери/ и годишният приход от тези наеми през 2019 г. е  270 947 лв.

 

Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и след направените многобройни промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент , Община Димитровград не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и средната му цена варира между 30 лв. и 50 лв. според конфигурацията на имота. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за собственост или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание.

Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:

-    изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт,

- промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).  

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

 

Рискове и слаби страни -  неприключил процес на идентификация и актуване   на общинските имоти;    недостатъчен потенциал за управление и контрол; голям брой маломерни имоти , разпокъсана собственост; законови и други ограничения при разпореждане с част от  земеделските земи (пасища, мери) ; необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване; наличие на изоставени имоти и необработваеми трайни насаждения.

 

        Плюсове и  възможности -   с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи; актуване на нови имоти; стартиране процеса на комасация на земеделските земи ; оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни експерти и фирми;   възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони.

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи - да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите; да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд; да се повиши административния капацитет на Община Димитровград за управление на земеделските земи.

 

Община Димитровград е собственик на 199 бр. поземлени имоти с трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти”, в т.ч. язовири 50 бр., водоеми 127 бр., изкуствени водни площи 16 бр. и др.  От тях 31 бр. са отдадени на концесия, а 8 бр. – под наем по реда на §12 от ЗИД на Закона за водите (ДВ бр.58/2015г.).

Разпределени по площ:

 • Над 300 дка – 2 бр.
 • От 200 до 300 дка – 1 бр.
 • От 100 до 200 дка – 7 бр.
 • От 50 до 100 дка – 9 бр.
 • От 30 до 50 дка – 4 бр.
 • От 20 до 30 дка – 10 бр.
 • От 10 до 20 дка – 33 бр.
 • Под 10 дка – 131 бр (под 1 дка 26 бр.)

 

Построени са в периода 1956-1963г. от бившите кооперативни организации, когато е била в ход кампанията за строителство на хидромелиоративни обекти. Стените на повечето съоръжения са земнонасипни, строени с местни материали, като по- големите са се използвали предимно за напояване, а тези с по-малки размери са служили за водопой на селскостопанските животни.

След започване на процеса по възстановяване на собствеността върху земеделски земи през 1991г., голяма част от язовирите изгубват своето икономическо и социално значение, поради което престават да бъдат стопанисвани и ремонтирани, съгласно нормативните изисквания.

Община Димитровград придоби собствеността върху горецитираните язовири на основание разпоредбите на Закона за водите през 2000г.

С измененията на Закона за водите през 2015г. се вмениха редица задължения на собствениците на язовири, свързани с осигуряване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, включващи назначаване на оператори на язовирите, проектиране и изпълнение на ремонтни работи на стени и преливници, премахване на храстовидна растителност по деретата, изготвяне на технически паспорти, инструкции за експлоатация, програма за технически надзор, аварийни планове и редица други.

След влизане в сила на цитираните изменения, контролния орган - Държавна агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) извърши проверки на техническото и експлоатационно състояние на общинските язовири. При проверките се констатираха деформирани язовирни стени, неизправни преливници, неработещи или липсващи затворни органи на основния изпускател, липсваща строителна документация. За някои от водните обекти се установи, че са изгубили характеристиките си на язовир (съгласно изготвените протоколи от ДАМТН – 44 бр. са със статут на язовири).

В изпълнение на изискванията на Закона за водите и предписанията, дадени на Община Димитровград, се назначиха оператори на язовирните стени - хидроинженери, възстановиха се водни, въздушни откоси и корони и се поддържа проводимостта на деретата. Изготвиха се аварийни планове и са осигурени отговорници за язовирите, аварийни групи с комуникационна връзка и т.н.

Осигуряването на дължимото по закон техническо и експлоатационно състояние на общинските язовири изисква значителен финансов ресурс, експертен капацитет- специалисти хидроинженери и материално- техническа обезпеченост, които Община Димитровград трудно осигурява.

При неизпълнение от страна на собственика на дадените предписания в указания срок, както и на задълженията, произтичащи от Закона за водите, контролния орган Държавната агенция по метрология и технически надзор налага принудителни административни мерки, включително временно извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми и налага глоби, съответно имуществени санкции.

 

 

 1. ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД

           Горският фонд на Община Димитровград е 25 648 дка 

 

 

 

Възстановени гори и земи от ОГФ Димитровград

№ по ред

Населено място

Възстановени от ОСЗГ          /бр/

Всичко възстановени                /дка/

1

Бодрово

37

1100

2

Брод

29

2105

3

Бряст

48

2424

4

Воден

6

1367

5

Великан

1

1

6

Голямо Асеново

19

829

7

Горски извор

9

1460

8

Д.Белево

3

1043

9

Здравец

7

16

10

Злато поле

1

132

11

Каснаково

8

1647

12

Крепост

40

5714

13

Крум

131

1942

14

М.Асеново

2

163

15

Радиево

2

355

16

Светлина

3

976

17

Странско

6

234

18

Черногорово

82

2572

19

Димитровград

9

900

20

Меричлери

75

668

 

Общо:

515

25648

           

 

За всички общински гори са съставени актове за общинска собственост.

            Съгласно чл.13, ал. 1 и 2 от Закона за горите трябва да се изработват горскостопански планове за определяне на допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на горските територии. Община Димитровград има изготвен Горскостопански план през 2015г.

        На основание чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите (ДВ бр.19/2011г) и  Решение №98/26.01.2012г. на Общински съвет гр. Димитровград на 19.04.2012г. е сключен договор между Община Димитровград и Териториално поделение „Държавно  горско стопанство Хасково” на  „Югоизточно държавно предприятие” ДП град Сливен -  с предмет -  извършване на функциите по управлението, стопанисването, ползването и охраната на горските територии, собственост на община Димитровград, съгласно изискванията  на  Закона  за горите и подзаконовите нормативни актове.

 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни - недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по управлението на горския фонд; риск от грешни решения за разпореждане; риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане;

         Плюсове и възможности - възможност за оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни специалисти и сключване на договори с държавните  дивечовъдни станции;    възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд;   увеличаване на горския фонд чрез залесяване на неземеделски земи; осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за развитие и обогатяване на горския фонд.

 

Осигуряване на финансови средства за реализиране на стратегията

Финансовите средства, необходими за изпълнение на приоритетите и дейностите по управлението на общинската собственост, се формират и приемат ежегодно с разработването на Годишните програми за управление на общинската собственост и бюджета на Община Димитровград. За постигане на максимална ефективност и ефикасност на процесите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в Община Димитровград, следва да бъде създаден механизъм за координиране и планиране на дейностите и разпределението на собствените финансови средства.

Възможност за осигуряване на финансови средства за управлението на собствеността на Община Димитровград следва да се търсят и чрез разработване и изпълнение на проекти по Оперативните програми.

 

         Общо през мандат 2016-2019г. от дейността на дирекция ОССДСОМП по управление и разпореждане с общинска собственост са постъпили приходи в бюджета на общината в размер на 8 309 194 лв.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази Стратегия е основа за изработването на Годишните програми за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 година. По своята същност тя е отворена система. След приемането й тя би следвало да остане непроменена по отношение на приоритетите и специфичните цели и отворена и гъвкава по отношение на мерките и проектите.