Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов,

Красимира Илиева, Цанко Сталев – общински съветници

 

                                

ОТНОСНО: Изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за допълнение и изменение  на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

 

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

Съгласно Чл.5, ал.1  За целите на настоящата Наредба се конституира експертно-консултативна комисия за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране.

Чл.8., ал.1      Дейността на комисията се подпомага от Секретар.

            ал.2     Секретарят на комисията е служител на общинска администрация и се  определя със заповед на кмета на общината.                               

            ал.3     Секретарят е без право на глас в Комисията.                             

            ал.4 Секретарят осъществява административно-техническото обслужване, свързано с дейността на Комисията.                          

ал.5 За дейността си Секретарят получававъзнаграждение в размер на по 1/2от МРЗ за страната за месеците март, септември и октомври на текущата година.

Възнаграждението на секретаря на комисията е определено на база неговата ангажираност и най-вече предвид изработването на годишната програма от комисията и подготовката на документацията през м. март; приемането на документите за кандидатстване и обработката на документацията през месец септември; техническото осигуряване на комисията, обработката на оценъчните карти през октомври и изработването на протокол с одобрените и отхвърлените кандидати за стипендии и еднократно финансово стимулиране. През м. ноември секретарят също има своите ангажименти, които включват: изработване и изпращане на списъците на учениците по училища, подготовка грамоти, обработка на финансовите средства, нужни за изплащането на стипендиите и еднократното финансово стимулиране. Поради тези причини считаме, че е нужно секретарят на комисията да получава възнаграждение и за месец ноември.

Предвид общите и специфични цели на българското образование високите постижения, за които детето или младежът има право да бъде стимулиран, е нужно да бъдат съчетани с изпълнение на задълженията на ученика в училище и извън него. За неизпълнение на задълженията си ученикът може да бъде наказан съгласно Закон за предучилищното и училищното образование както следва:

Чл. 199. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

Чл. 203. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

            На база на нормативната уредба и предвид факта, че е нужно носителите на стипендии и еднократен финансов стимул да имат добро поведение да бъде добавен текст ограничаващ получаването на стипендии и финансово стимулиране при констатирани системни нарушения и наложени санкции по чл. 199 точки 3, 4 и 5 от ЗПУО.

 

          С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема допълнение и изменение на

 

1. Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

 

В Чл.5, ал.5 За дейността си Секретарят получава  възнаграждение в размер на по 1/2  от МРЗ за страната за месеците март, септември и октомври на текущата година се добавя „и ноември“

Като новият текст става

Чл.5, ал.5 За дейността си Секретарят получава  възнаграждение в размер на по 1/2  от МРЗ за страната за месеците март, септември. октомври и ноември на текущата година.

Към Чл.15. се добавя нова т. 7. Служебна бележка от учебното заведение, че ученикът няма наложени наказания по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО през предходната учебна година.

 

Тодор Тодоров

Георги Георгиев

Валентин Христов

Красимира Илиева

Цанко Сталев