ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г. НА 21.01.2020 Г. (ВТОРНИК) ОТ 16:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

П О К А Н А

 

            За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-10-340#1/06.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград за мандат 2020  – 2024 г. и попълване на списъка на кандидатите до определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Хасково, приета с Решение № 82 от 19.12.2019г. на Общински съвет – Димитровград.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпиха 15 /петнадесет/ заявления от кандидати, за участие в продължената процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат 2020 – 2024 г.

На основание на изготвения списък от комисията, до участие са допуснати петнадесет кандидати, които отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт. УКАЗАНО е  на лицата, които не са предоставили необходимия  документ по чл. 68 ал.3 т.8 да сторят това в срок до 20.01.2020г.

Предвид горното насрочвам публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе на 21.01.2020г. (вторник) от 16:00ч., в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15. Комисията ще изслуша  всеки от допуснатите кандидати в публичното заседание, а всеки член от общинския съвет ще може да задава въпроси.

Не по-късно от 3 / три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

На публичното изслушване  ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения. и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

 

 

 

С уважение,

 

АДВ. ГАЛИНА ЧИНГАРОВА

Председател на комисията