Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

От Временна комисия за изроботване на проект за Правилник за за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация:

1.Гергана Кръстева

2.Галина Чингарова

3.Тодор Тодоров

4.Юлиян Семерджиев

5.Катя Панева

 

                                                                                              

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за приемане на изменение в текстове от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

1.С решение № 95/28.01.2016г. ОбС-Димитровград прие Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в изпълнение на правомощието му по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общинският съвет избира председател на съвета, а съгласно чл. 26, ал. 1 от закона, му определя възнаграждение в зависимост от определената продължителност на работното му време. В чл. 16 ал. 1 от горецитираният Правилник - Председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение, равно на 100 % от максимално допустимото. 

От друга страна в чл. 34 от ЗМСМА е уредено правото на общинския съветник да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец в общината./ - чл. 34, ал.2 т.2 от ЗМСМА/. В чл. 21 от Правилника, вр. с чл. 34 ал.1 от ЗМСМА е уредено правото на общинския съветник да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в размер на 100% от максимално допустимото по закон. В чл. 22  и 23 от Правилника е предвидена възможността, ако общинския съветник не присъства на заседание на общинския съвет или на съответната постоянна комисия в която е избран, да му бъде изплатено съответно с 50% и/или 20% по–малко възнаграждение от това уредено в чл. 21 от Правилника.

В чл 24, ал. 2 от ЗМСМА е предвидена възможността общинският съвет да избере заместник председател, а условията, редът за изборът, както и правомощията му следва да се уредят в правилника по чл. 21, ал. 3. Заместник – председателят изпълнява функциите на председател в определени случаи, съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, който разписва, че при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник - председател, ако има избран такъв. Правомощията на заместник-председателя са регламентирани в чл. 17, ал. 2 от Правилника, като същия подпомага председателя при упражняването на неговите функции и правомощия и изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това. Също така заместник-председателя, участва и в състава на председателския съвет - чл. 18, ал. 1, открива и ръководи заседанията на общинския съвет, при отсътвие на Председателя – чл. 62, ал. 2.

В чл. 16, ал. 2 е предвидено, че Зам-председателят получава възнаграждение за времето на изпълнение на функциите на председателя, когато е за повече от 3 /три/ дни, пропорционално на отработените дни в резултат на което на практика възнаграждението на заместник председателя, често остава на равнището на общинските съветници.

Видно от горното е, че ЗМСМА е предвидил възнаграждение да получават председателя на общинския съвет и общинските съветници и не е предвидил конкретно възнаграждение за заместник председателите на общинския съвет, нито критериите по-които то да се определя. Ето защо, законовата рамка в която следва да се регламентира размера на възнаграждението на заместник-председателя/ите е Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград. Предвиденото съгласно действащата разпоредба на чл. 16, ал. 2 възнаграждение на заместник-председателя се явява недостатъчно, с оглед на множеството функции, които са му възложени да изпълнява, както при изпълнение на функциите на председател, така и в различни други случай. С оглед на факта, че зам-председателя на съвета има по-големи правомощия и задължения от общинските съветници, то е несъмнено правото му да получава по-високо възнаграждение от тях. Ето защо предлагам да се определи възнаграждение на заместник-председателя на общинския съвет, което да е в размер на 25 % от месечното възнаграждение на Председателят на общинския съвет, съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника.

            2. Съгласно чл.18 от ЗМСМА Общинският съвет е орган на местното самоуправление, като съгласно чл.24 от ЗМСМА той избира от своя състав председател, който съгласно чл. 25 т.6 от ЗМСМА представлява съвета пред външни лица и организации.Това негово правомощие е възпроизведено и в чл. 15 ал.1 т.15 от ПОДОСНКВОА.Съгласно чл. 17 ал.1  от АПК колективните административни органи се представляват от своите председатели или от овластени от тях други членове на органа, като в чл.18 от АПК е посочено, че пред съда административните органи могат да се представляват по пълномощие по реда на ГПК, в който е предвидено, че могат да се представляват от упълномощен адвокат.

            Срещу Общински съвет –Димитровград има множество заведени административни дела, по които представителството се осъществява от председателя на ОбС, по някои от тях обаче предвид тяхната правна и фактическа сложност и необходимостта от лично процесуално представителство следва да бъде извършено упълномощаване на адвокат и сключен договор за правна помощ за процесуално представителство по конкретно дело. Доколкото в Правилника е посочено само че председателят на ОбС представлява Общинския съвет пред външни лица и организации и не е уреден въпроса с процесуалното представителство следва да бъде нормативно определено и правомощието му да упълномощава процесуален представител –адвокат по съдебни производства и да сключва договор за правна помощ с него.Същото е необходимо да бъде залегнало в Правилника доколкото вземането на отделно решение на ОбС за всяко упълномощаване е изключително неудобно доколкото това се налага да бъде извършено в кратки срокове предвид процесуалните такива, за което ще се налага свикването на извънредни сесии само за разглеждането на този въпрос.

            3. 1.С § 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 37/18.12.2003г. на Общински съвет-Димитровград изрично се ОТМЕНЯ Правилника по чл.21 ал.3 от ЗМСМА , утвърден с решение от 25.01.2000г. на ОбС-Димитровград.

2. В Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 68/20.12.2007г. на Общински съвет-Димитровград. в преходните и заключителните разпоредби няма изрична разпоредба за отменя на Правилника по т.1

3. В §4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 170/23.02.2012г. на Общински съвет-Димитровград изрично се ОТМЕНЯ Правилника по т.2.Тази разпоредба обаче е била атакувана от областния управител, по което оспорване е било образувано адм.дело № 79/2012г. по описа на ХАС.

            С решение № 131/11.07.2012г по адм.дело № 79/2012г. на ХАС е записано, че се отменя § 4 от Правилника  по оспорване на областния управител, което обаче не е насочено спрямо целия §4, а само срещу частта му, с която се дава обратна сила на действието на правилника и по същество съдът се е произнесъл свръх петитум/ свръх жалбата/.Тук бе налице основание за подаване на молба от ОбС-Димитровград или от ОП-Хасково до АС-Хасково за тълкуване на решението в тази му част на осн. чл. 251 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК с искане съдът да се произнесе дали с диспозитива на решението е отменил частично §4 от ПЗР на Правилника само в частта му „влиза в сила от 01.02.2012г.” или изцяло включително с частта „ отменя Правилника по чл. 21 ал.3 от ЗМСМА, приет с решение № 68/20.12.2007г на ОбС”.Такова искане за тълкуване на решението бе подадено от ОбС-Димитровград с вх.№ 5381/23.08.2019г., по което съдът постанови решение, с което отхвърли молбата като неоснователна по изложените в решението мотиви един от които е, че относно произнасянето на съда” свръхпетитум” е следвало да бъде проверено в касационното производство по оспорването му, което обаче е било правомощие на ОбС-Димитровград мандат 2011-2015г.

                                                                

4.В §4 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 95/28.01.2016г. на Общински съвет-Димитровград, прието от ОбС мандат 2015-2019г. изрично се ОТМЕНЯ Правилника по т.3.

            В множество от жалбите против приети от ОбС-Димитровград подзаконови нормативни актове се сочи като довод за незаконосъобразността им, че към момента на приемането им не действа Правилник приет с Решение № 95/28.01.2016г., а действа Правилник, приет с Решение № 37/18.12.2003г., което считаме, че е неоснователно и незаконосъобразно.Правилникът като вид нормативен акт е уреден в ЗНА и в правната теория.Доколкото същия урежда обществени отношения чрез правни норми същият е приравнен на закон и по отношение на него действат нормите на ЗНА. Отмяната на един нормативен акт може да бъде изрична или мълчалива.Изричната отмяна е уредена в чл. 11 ал.3 от ЗНА, а мълчаливата от действащите принципи на правото, които са приложили при липса на правна норма, която да дава отговор на поставения въпрос.Докато при изричната отмяна (abrogatio exoresa) –новият закон/правилник в случая/ изрично постановява кой стар закон или кои негови разпоредби отменя,  то при мълчаливата  отмяна (abrogatio tatita) – новият акт/правилника/ без да указва изрично кои правни норми отменя, предвижда правила, уреждащи по различен начин хипотезите, които са уреждани досега от стария закон/ включително напр.часът за започване на сесията/. Мълчаливата отмяна се основава на презумпцията, че в правния мир не могат да съществуват две правни норми, които да уреждат едно и също обществено отношение по различен начин. Правилото е Lex posterior derogat legi priori (по-новият закон отменя по-стария).

      Видно от приложения действащ към настоящия момент Правилник в § 4 изрично е записано: § 4. Този Правилник отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №170/23.02.2012 на Общински съвет Димитровград.

Такъв запис съществува и в Правилник, приет с решение № 170/23.02.2012г. „§ 4. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 01.02.2012 г. и отменя Правилника по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, приет с Решение №68 от  20.12. 2007 г. на Общинския съвет.” Действително видно от Решение № 131/11.07.2012г. по повод жалба срещу §4  е постановено решение, с което §4 е отменен.От мотивите на решението обаче става ясно, че отмяната касае само ЧАСТТА „влиза в сила от 01.02.2012г.”, поради което и при тълкуване на съдебното решение, може да бъде обоснован извода, че същото касае само тази част, а не целия параграф, включително и частта му, в която е отменен Правилника, приет с решение № 20.12.2007г.”.

Даже и да се приеме обаче, че е отменен целия параграф и да се съгласим с твърдението, че в някои от предходните  правилници липсва изричен текст за отмяна на предходните, то считаме, че е налице мълчалива отмяна на същите, доколкото с приемането на нов правилник по нов начин се регулират обществените отношения, негов предмет.Доколкото тези нормативни актове са от една и  съща степен и нямат зависимост на общ към специален акт, то последния във времето отменя предходния чрез действие на правилото Lex posterior derogat legi priori (по-новият закон отменя по-стария).

Въпреки горепосоченото обаче по повод обжалване на отказа на ОП-Хасково да простестира Правилниците, в които няма изрична отмяна на предходните такива е налице отмяна на тази резолюция от Апелативна прокуратура-Пловдив, по повод която в ОбС-Димитровград е постъпило предложение от ОП-Хасково да предприеме действия по изричната отмяна на неотменените Правилници,приети с Решение № 37/18.12.2003г. и с Решение № 68/20.12.2007г. Предвид горното и с оглед изпълнение на предложението на ОП-Хасково следва да бъде приет изричен текст в нов параграф §5 „ Този правилник отменя  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 37/18.12.2003г. на Общински съвет-Димитровград и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 68/20.12.2007г.”.

 

 2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 

1.Основната цел, която ще се постигне с приемането на изменението на чл. 16, ал. 2 от Правилник е да бъде правно регламентиран реда и условията за справедливо и адекватно заплащане на работата на Заместник председателят на общинския съвет.

2.Основната цел, която ще се постигне с приемането на допълнение в чл. 15 ал.1 т.5 от Правилника е да се осигури правна регламентация за сключването на договори за правна помощ и упълномощаването за процесуално представителство, за да могат в пълна степен и по най-добрия начин да бъдат защитени интересите на ОбС-Димитровград.

3.Основната цел е изпълнение на предложението на ОП-Хасково.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията:

            1.Не са необходими средства за прилагане на изменението, доколкото възнагражденията на общинските съветници, председателя и заместник-председателя са част от издръжката на общинската администрация, залегнала в бюджета на Община Димитровград.

            2.За прилагането на допълнението не се изискват допълнителни средства, доколкото разходите за правна защита са залегнали в бюджета на Община Димитровград.

            3.Не са необходими финансови средства за прилажане на допълнението.

           

4.Очаквани резултати от прилагане на измението, включително финансовите резултати

 

1.От прилагането на измененето в чл. 16, ал. 2 се очаква по траен и безспорен начин да се регулират правилата относно определяне на възнагражденията на заместник-председателя на общинския съвет при упражняване на правомощията му.

От прилагането на измененията се очаква да се постигне справедливост при определяне и изплащане на възнаграждението за дейността на заместник-председателя.

2.От прилагането на допълнението на чл. 15 ал.1 т.5 се очаква да се постигне яснота и бързина при осъществяването на процесуалното представителство на ОбС-Димитровград по съдебно производства, доколкото чрез упълномощаването и сключването на договори за правна помощ при спазване на процесуалните срокове ще се осигури максимална защита на процесуалните права на ОбС-Димитровград.

3.От прилагане на допълнението се очаква изпълнение на предложението на ОП-Хасково.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящите изменения са в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на правилника с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на ……….2019г., на основание чл.26 от ЗНА.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове,

 

1.Приема изменения и допълнения в Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

 

  1. Чл. 16, ал. 2 се изменя както следва: ”Заместник председателя получава месечно възнаграждение равно на 25% от месечното възнаграждение на Председателя, определено в ал. 1“
  2. Чл. 15 ал.1 т.5 се допълва с „упълномощава процесуални представители-адвокати и/или адвокатски дружества и сключва договори за правна помощ с тях за процесуално представителство по съдебни производства, по които ОбС-Димитровград е страна”.
  3. В Глава Дванадесета „Преходни и заключителни разпоредби” се приема §5 „ Този Правилник отменя  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 37/18.12.2003г. на Общински съвет-Димитровград и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 68/20.12.2007г.”.

                                                                                                                        

 

 

1……………………….

2………………………..

3……………………….

4……………………….

5………………………