Уведомление за ИП "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон"

Уведомлението за инвестиционно предложение  "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон" с възложител Иван Павлов можете да видите тук.

Файлове: