Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 19.12.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 12. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-389/06.12.2019г. (изх. № РД-28-567/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-390/06.12.2019г. (изх. № РД-28-568/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-403/06.12.2019г. (изх. № РД-28-580/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2019 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-381/18.11.2019г. (изх. № РД-28-496/18.11.2019г.) от Иво Димов относно:

 1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година;

2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2020 година

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-406/06.12.2019г. (изх. № РД-28-579/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване на годишна издръжка за едно дете в детските градини и детските кухни, местна дейност, за бюджетната 2020 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-400/06.12.2019г. (изх. № РД-28-578/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Димитровград за 2020г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-388/06.12.2019г. (изх. № РД-28-577/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на Общинско предприятие „Благоустрояване” – Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-401/06.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Даване на съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и  одобряване на разходи за членски внос в Сдружение с нестопанска цел НАПОС-РБ за мандат 2019-2023г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-404/06.12.2019г. (изх. № РД-28-581/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Отпускане на временен безлихвен заем на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-405/06.12.2019г. (изх. № РД-28-582/06.12.2019г.) от Иво Димов относно: Удължаване на срока за възстановяване на временен безлихвен заем отпуснат на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” гр.Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-394/06.12.2019г. (изх. № РД-28-572/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на актуализиран план за действие на общинските концесии
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-396/06.12.2019г. (изх. № РД-28-573/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената,  за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 69691.11.154, област Хасково, община Димитровград, с.Странско, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Друг вид водно течение, водна площ,      съоръжение”, площ 290220 кв. м., стар номер 000034
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-397/06.12.2019г. (изх. № РД-28-574/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената, за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 47483.24.111, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 10340 кв.м., стар номер 000016
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-398/06.12.2019г. (изх. № РД-28-575/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената, за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 66831.76.334, област Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 6180 кв.м., стар номер 000334
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-399/06.12.2019г. (изх. № РД-28-576/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Светлина 1929” с.Долно Белево
 12. Докладна записка вх. № ОбС-10-340#1/06.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград за мандат 2020  – 2024 г. и попълване на списъка на кандидатите до определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Хасково
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-392/06.12.2019г. (изх. № РД-28-570/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Димитровград (приета с Решение № 766/28.09.2017г.)
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-393/06.12.2019г. (изх. № РД-28-571/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 15. Докладна записка вх. № ОбС-10-320#1/06.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Избиране на временна местна комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-391/06.12.2019г. (изх. № РД-28-569/05.12.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ X-423 кв. 39 по плана на с. Ябълково между Община Димитровград и Д. Г. и А. Г.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-10-354#1/12.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на  представител на Общински съвет – Димитровград в Областния съвет за развитие на област Хасково и определяне на негов заместник
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-349#3/11.12.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-383#1/11.12.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-387#1/11.12.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-395#1/11.12.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: