Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.ДЕКЕМВРИ

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1144 от 31.01.2019 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 2 декември  2019г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.375 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №22, с площ 493 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.485 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Единадесета” №8, с площ 424 кв.м.

3. УПИ I-575 в кв.57 по ПУП на с.Черногорово ул. „Жечо Янков” №22, с площ 401,534 кв.м.

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. УПИ X-423 в кв.39 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 848 кв.м., в т.ч. 55 кв.м. общинско място, от съсобствениците Динко Желев Господинов и Ангелина Петрова Господинова.

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част от бивша Търговска сграда  в с.Долно Белево – частна общинска собственост – помещение на II етаж  -  безвъзмездно на НЧ „Светлина 1929” с.Долно Белево.

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.375 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №22, с площ 493 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.485 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Единадесета” №8, с площ 424 кв.м.

3. УПИ I-575 в кв.57 по ПУП на с.Черногорово ул. „Жечо Янков” №22, с площ 401,534 кв.м.

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. УПИ X-423 в кв.39 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 848 кв.м., в т.ч. 55 кв.м. общинско място, от съсобствениците Динко Желев Господинов и Ангелина Петрова Господинова.

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част от бивша Търговска сграда  в с.Долно Белево – частна общинска собственост – помещение на II етаж  -  безвъзмездно на НЧ „Светлина 1929” с.Долно Белево.

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  2 декември 2019г./

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград