Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.11.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 11. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-366/15.11.2019г. (изх. № РД-28-483/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-367/15.11.2019г. (изх. № РД-28-484/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-310/03.09.2019г. (изх. № РД-28-401/02.09.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-364/15.11.2019г. (изх. № РД-28-482/14.11.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени структурата на Общинска администрация – Димитровград
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-379/18.11.2019г. (изх. № РД-28-494/18.11.2019г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на членството на община Димитровград в СНЦ „Футболен клуб Димитровград -1947”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-378/18.11.2019г. (изх. № РД-28-495/18.11.2019г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на членството на община Димитровград в СНЦ „Волейболен клуб „Раковски” - Димитровград”
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-380/18.11.2019г. (изх. № РД-28-497/18.11.2019г.) от Иво Димов относно: Избор на членове на Комисия за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-362/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Утвърждаване на комисия съгласно Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-384/19.11.2019г. от Катя Панева  относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-357/14.11.2019г. от Тодор Тодоров относно: Избор на експертно-консултативна комисия за изпълнение на Общинска наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-359/14.11.2019г. от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2020 година
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-358/14.11.2019г. от Тодор Тодоров относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград за 2019 година
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-360/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Определяне представител на Общински съветДимитровград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-356/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител на Общински съвет – Димитровград в Областния съвет за развитие на област Хасково
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-353/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител на Община Димитровград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ” АД, Хасково
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-354/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград във “ВиК” ООД, Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-355/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Пеньо Пенев” ООД, Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-361/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Марица” ООД, Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-352/14.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Сандра” ООД, Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-372/15.11.2019г. (изх. № РД-28-490/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - ПМГ „Иван Вазов” Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-373/15.11.2019г. (изх. № РД-28-491/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - ОУ „Васил Левски”
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-376/15.11.2019г. (изх. № РД-28-488/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в  ОУ „Алеко Константинов”
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-375/15.11.2019г. (изх. № РД-28-493/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот за апаратура за обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи – на “*************” ЕАД  гр. София
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-374/15.11.2019г. (изх. № РД-28-492/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Пролет 2014” с. Длъгнево
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-371/15.11.2019г. (изх. № РД-28-489/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир  кад. №000104 с. Светлина
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-368/15.11.2019г. (изх. № РД-28-485/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1018.92 по КК на Димитровград между Община Димитровград и А.С.– ****************
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-369/15.11.2019г. (изх. № РД-28-486/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XII-670 кв.86 по плана на с. Ябълково между Община Димитровград и Д.К*
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-370/15.11.2019г. (изх. № РД-28-487/15.11.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VII-86 кв. 3 по плана на с. Великан между Община Димитровград и  „****************” ЕООД
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-365/15.11.2019г. (изх. № РД-28-481/14.11.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация на частни поземлени имоти с идентификатори 36573.7.497 и 36573.7.476 в местност „До село” по Кадастралната карта за землище с.Каснаково,с цел преотреждане на земеделската земя и включването й в строителните граници на населеното място при условията на чл.38 от ППЗОЗЗ
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-351/13.11.2019г. (изх. № РД-28-479/13.11.2019г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за отпадане на нереализирана проектна улица между о.т. 83-84-85 по плана на с.Крепост, одобрен със заповед № 2178/1990г. при  спазване разпоредбите на чл.208 във вразка с чл.134,ал.2,т.1 на ЗУТ и непроведени отчуждителни процедури по плана на населеното място.
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-385/21.11.2019г. (изх. № РД-28-507/21.11.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по:
 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-338#1/20.11.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-342#1/20.11.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-363#1/20.11.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: