Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение "Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36 по плана на с.Горски извор, общ.Димитровград

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение "Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36  по плана на с.Горски извор, общ.Димитровград, с възложител Апостол Статев можете да видите тук.

Файлове: