Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз" в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград. гр.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз"  в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград с възложител Рамо Дуранов Дуранов можете да видите тук.

Файлове: