Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.НОЕМВРИ

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1144 от 31.01.2019 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 13 ноември, 2019г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.40 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №15, с площ 286 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.115 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №2, с площ 243 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.137 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №12, с площ 253 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. ПИ с идентификатор 21052.1018.92 по КК на Димитровград, м. „Габера”, целият с площ 1151 кв.м., в т.ч. 56 кв.м. общинско място,от съсобственика Антоанета Георгиева Ставрева – Статопулу.

2. УПИ XII-670 в кв.86 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 812,242 кв.м., от съсобственика Дилияна Тошкова Кънчева (собственик на 770,501 кв.м.)

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. Имот с идентификатор 21052.1007.72 по КК на Димитровград, кв.Марийно, с НТП „за складова база”,  с площ 5379 кв.м.

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част от бивша училищна сграда  в с.Длъгнево – частна общинска собственост -  безвъзмездно на НЧ „Пролет  2014” с.Длъгнево.

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                               Р Е Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.40 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №15, с площ 286 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.115 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №2, с площ 243 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.137 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №12, с площ 253 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. ПИ с идентификатор 21052.1018.92 по КК на Димитровград, м. „Габера”, целият с площ 1151 кв.м., в т.ч. 56 кв.м. общинско място,от съсобственика Антоанета Георгиева Ставрева – Статопулу.

2. УПИ XII-670 в кв.86 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 812,242 кв.м., от съсобственика Дилияна Тошкова Кънчева (собственик на 770,501 кв.м.)

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. Имот с идентификатор 21052.1007.72 по КК на Димитровград, кв.Марийно, с НТП „за складова база”,  с площ 5379 кв.м.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Част от бивша училищна сграда  в с.Длъгнево – частна общинска собственост -  безвъзмездно на НЧ „Пролет  2014” с.Длъгнево.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  13 ноември 2019г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград