Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 14.11.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на  14. 11. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

  1. Докладна записка с № ОбС-07-347/07.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Утвърждаване на броя и наименованието на постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград.

 

  1. Докладна записка с № ОбС-07-348/07.11.2019г. от Гергана Кръстева относно: Сформиране на временна 5-членна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: