Списък на одобрените кандидати за длъжността „социален работник” в изпълнение на Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

 

На класираните кандидати за длъжността „социален работник” – 4 часа по проект  „Подкрепа за всички деца”, услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”,  Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

 

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-1632/01.11.2019 год. на ВрИД Кмет на Община Димитровград на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява класираните кандидати за съответната длъжност, както следва:

 

І. Комисията класира за длъжността „социален работник” – 4 часа следните кандидати:

 

  1. Камелия Ангелова Петрова

 

 

 

 

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията