С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Подкрепа за всички деца”

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „социален работник – 4 часа  в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-1636/01.11.2019г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01,процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г. обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжносттта „социален работник” – 4 часа  в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, както следва:

 

І. Комисията допуска до интервю

 

1. Камелия Ангелова  Петрова

 

ІI.  Комисията не допуска до интервю

 

Няма недопуснати кандидати

 

Посоченитe кандидати трябва да се явят на интервю на  08.11.2019 г. от 09.00 часа в Общинска администрация - Димитровград, Общински център за информация и услуги на гражданите, партерен етаж, ст. № 12.

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

Председател на комисията