Списък на одобрените и резервни кандидати за длъжността "Организатор дейности/диспечер" във връзка с изпълнението на проект "Звено за патронажна грижа - Димитровград"

С П И С Ъ К

 

на одобрените и резервните кандидати за длъжността

„Организатор дейности/диспечервъв връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-06-1563/21.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява одобрените кандидати и класираните резервни кандидати за длъжността „Организатор дейности/диспечер”, както следва:

 

 

I. Комисията одобри за длъжността „Организатор дейности/диспечер следния кандидат:

1. Ивайло Асенов Иванов

 

 

           ІІ. Комисията класира за длъжността „Организатор дейности/диспечер резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

           Няма класирани резервни кандидати.

 

 

 

 

 

Галина Добрева-Пенева
Председател на комисията