Списък за допуснати и недопуснати до интервю на кандидатите за длъжността "Медицинска сестра, домашни грижи" във връзка с изпълнението на проект "Звено за патронажна грижа - Димитровград"

 

 

СПИСЪК

 

за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността ''Медицинска сестра, домашни грижи във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-06-1563/21.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Медицинска сестра, домашни грижи”, както следва:

 

I. Комисията допуска до интервю за длъжността „Медицинска сестра” следните кандидати:

1. Гергана Георгиева Копич

2. Елена Христонова Петрова

3. Веселина Генова Маврова

4. Таня Делчева Асенова

5. Еленка Василева Каменова

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 25.10.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на втория етаж на Общинска администрация – Димитровград.

 

II. Комисията не допуска до интервю за длъжността „Медицинска сестра” следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

     

 

Галина Добрева-Пенева
Председател на комисията