Списък за допуснати и недопуснати до интервю на кандидатите за длъжността "Организатор дейности/диспечер" във връзка с изпълнението на проект "Звено за патронажна грижа - Димитровград"

 

 

СПИСЪК

 

за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността ''Организатор дейности/диспечер във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-06-1563/21.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Организатор дейности/диспечер”, както следва:

 

I. Комисията допуска до интервю за длъжността „Организатор дейности/диспечер следните кандидати:

 

1. Ивайло Асенов Иванов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на 25.10.2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала на втория етаж на Общинска администрация – Димитровград.

 

II. Комисията не допуска до интервю за длъжността „Организатор дейности/диспечер следните кандидати:

                  Няма недопуснати кандидати.

     

 

Галина Добрева-Пенева
Председател на комисията