Покана за редовно заседание на Общински съвет на община Димитровград на 24.09.2019 г. (вторник), от 09.00 часа

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на  24. 09. 2019 г. (вторник), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-327/09.09.2019г. (изх. № РД-28-405/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец януари 2019 г. - месец юни 2019 г. включително.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-328/10.09.2019г. (изх. № РД-28-422/10.09.2019г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2019 година
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-323/9.09.2019г. (изх. № РД-28-408/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  (приета с решение №766/28.09.2017г.)
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-311/09.09.2019г. (изх. № РД-28-420/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-312/09.09.2019г. (изх. № РД-28-419/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ПРОДАЖБА  НА  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, в ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ПО РЕДА НА чл.35 от ЗОС
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-313/9.09.2019г. (изх. № РД-28-418/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМ ИМОТ 21052.1002.506 по КК на ДИМИТРОВГРАД МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  М. Н. С.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-314/09.09.2019г. (изх. № РД-28-417/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМ ИМОТ УПИ XIX-586 кв.46 ПО ПЛАНА НА с.ЧЕРНОГОРОВО  МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  Д. И. Я.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-315/9.09.2019г. (изх. № РД-28-416/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМ ИМОТ УПИ XIII-812 кв.44 ПО ПЛАНА НА с.КРЕПОСТ  МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  В.Т. В.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-316/09.09.2019г. (изх. № РД-28-415/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМ ИМОТ УПИ XV-282 кв.52 ПО ПЛАНА НА с.ГОЛЯМО АСЕНОВО МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  С. П.Х.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-317/9.09.2019г. (изх. № РД-28-414/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ УПИ IX-297 И УПИ X-297 кв.36 ПО ПЛАНА НА с.ГОЛЯМО АСЕНОВО МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  „СИНАГ” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ И. Н. И.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-318/9.09.2019г. (изх. № РД-28-413/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В НЕДВИЖИМ ИМОТ 21052.1018.264 по КК на ДИМИТРОВГРАД МЕЖДУ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И  С. С. С.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-319/9.09.2019г. (изх. № РД-28-412/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ДИМИТРОВГРАД
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-320/9.09.2019г. (изх. № РД-28-411/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, с.ГОЛЯМО АСЕНОВО
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-321/9.09.2019г. (изх. № РД-28-410/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ПО РЕДА НА ЧЛ.35 АЛ.3  от  ЗОС – ИМОТ УПИ VI кв.87 с.Горски извор, на  Ж. В. Н.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-322/9.09.2019г. (изх. № РД-28-409/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ ЗА АПАРАТУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ  – на “НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД  гр.СОФИЯ
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-324/9.09.2019г. (изх. № РД-28-407/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ – РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ШКАФОВЕ 19 бр. – на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД  гр.СОФИЯ
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-333/12.09.2019г. (изх. № РД-28-426/12.09.2019г.) от Иво Димов относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №1271/30.05.2019г. за ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, на БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - ПО РЕДА НА ЧЛ.35 от  ЗОС
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-325/9.09.2019г. (изх. № РД-28-406/9.09.2019г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация при осови точки №№51-55-88 между кв.30,28 и 29 по плана на Димитровград за кв. Изток и прокарване на новата улична регулация по границите на реализираната на място улица, установени след геодезическо заснемане.
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-309/3.09.2019г. (изх. № РД-28-400/2.09.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на с идентификатор 21052.339.9 ,с площ 2526 кв.м., вид на територията –„урбанизирана”, н.т.п.-„складов терен” по кадастралната карта на Димитровград ,намиращ се в обхвата на бивш стопански двор на ПРП , извън строителните граници на града, във връзка със създаване градоустройствени условия за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на  складова сграда.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-308/30.08.2019г. (изх. № РД-28-399/30.08.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ  ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект  „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, No B2.6f.02, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A       „Гърция – България 2014-2020”.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-307/30.08.2019г. (изх. № РД-28-398/30.08.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ  ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект “Интелигентна медицина” (SMART_MED), No B2.9a.12, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A “Гърция – България 2014-2020”.
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-331/12.09.2019г. (изх. № РД-28-424/12.09.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Решение на Общински съвет за промяна на капацитета на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” във връзка с приетите с Постановление №288 на Министерски съвет от 04.11.2016г. изменения на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.89 от 11.11.2016г./, §1, ал.1, т.27 от Допълнителни разпоредби.
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-332/12.09.2019г. (изх. № РД-28-425/12.09.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Решение на Общински съвет за промяна на капацитета на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП).
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-329/11.09.2019г. от Катя Панева относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция.
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-294#1/13.09.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-330/11.09.2019г. (изх. № РД-28-423/11.09.2019г.) от Иво Димов относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства в Община Димитровград във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени с Указ № 163 от 10.07.2019 г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България.
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-304#1/27.08.2019г. от Гергана Кръстева относно: Побратимяване на град Димитровград, Република България с гр.Айзенхютенщадт, Германия.
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-297/14.08.2019г. от Гергана Кръстева относно: Одобряване на разходи за членски внос за Сдружение с нестопанска цел НАПОС - РБ за мандат 2015-2019г.
 29. Докладна записка вх. № ОбС-10-137#6/19.08.2019г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград мандат 2020-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Хасково
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-306/30.08.2019г. от Гергана Кръстева относно: Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „ Почетен знак на община  Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС – Димитровград
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-295#2/4.09.2019г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на община Димитровград относно: УДОСТОЯВАНЕ НА НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1929” СЕЛО СТАЛЕВО, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: