Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.СЕПТЕМВРИ

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1144 от 31.01.2019 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 3 август 2019г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.62 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №38, с площ 228 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.64 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №37, с площ 243 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.104 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №14, с площ 280 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.111 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №5, с площ 260 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.209 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №4, с площ 520 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.253 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шеста” №10, с площ 374 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1019.484 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Единадесета” №9, с площ 410 кв.м.

8. Имоти с идентификатори 21052.119.21 и 21052.119.24 по КК на Димитровград, м.”Чалтали”, НТП „друг вид нива”, кат.8, с площ 900 и 3039 кв.м.

9. Имот УПИ II-579 в кв.66 по ПУП на с.Крепост общ.Димитровград, ул. „Асен Златаров” №2, с площ 1501,116 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1014.593 по КК на Димитровград, с площ 3404кв.м., отреден „за друг обществен обект, комплекс”

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. Имот с идентификатор 21052.1002.506 по КК и КР на Димитровград, ул.„Червеноармейска” №1, целият с площ 1472 кв.м. - от съсобственика Мата Нейкова Славова (собственик на 1125 кв.м.).

2. УПИ XIX-586 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул. „Димитровградска” №79, целият с площ 615,61 кв.м., от съсобственика Данаил Иванов Янков (собственик на 402,10кв.м.)

3. УПИ III-812 в кв.44 по ПУП на с.Крепост, целият с площ 2461 кв.м. – от съсобственика Валентин Тодоров Вълчанов (собственик на 1347,60кв.м.).

4. УПИ XV-282 в кв.52 по ПУП на с.Голямо Асеново, целият с площ 1691,68 кв.м., в т.ч. 20,97 кв.м. общинско място – от съсобственика Стойко Пенев Хубенов

5. УПИ IX-297 и УПИ X-297 в кв.36 по ПУП на с.Голямо Асеново, целите с площ съответно 700 кв.м. и 731,93 кв.м., в т.ч. съответно 32 кв.м.и 26,07 кв.м. общинско място, от съсобственика „Синаг” ООД, представлявано от Иван Начев Иванов.

6. ПИ с идентификатор 21052.1018.264 по КК на Димитровград, м. „Габера”, целият с площ 403 кв.м., в т.ч. 6 кв.м. общинско място,от съсобственика Станил Стойчев Станилов

 

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ VI кв.87 по КРП на с.Горски извор, общ.Димитровград, целият с площ 733,55 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който са построени сгради – Жилищна сграда, магазин за хранителни стоки и второстепенна сграда, на собственика на сградите  Желязко Вълчев Недев

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.62 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №38, с площ 228 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.64 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №37, с площ 243 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.104 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №14, с площ 280 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.111 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №5, с площ 260 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.209 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №4, с площ 520 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.253 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шеста” №10, с площ 374 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1019.484 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Единадесета” №9, с площ 410 кв.м.

8. Имоти с идентификатори 21052.119.21 и 21052.119.24 по КК на Димитровград, м.”Чалтали”, НТП „друг вид нива”, кат.8, с площ 900 и 3039 кв.м.

9. Имот УПИ II-579 в кв.66 по ПУП на с.Крепост общ.Димитровград, ул. „Асен Златаров” №2, с площ 1501,116 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1014.593 по КК на Димитровград, с площ 3404кв.м., отреден „за друг обществен обект, комплекс”

11.Имот с идентификатор 21052.1014.593 по КК на Димитровград, с площ 3404кв.м., отреден „за друг обществен обект, комплекс”, бул. „Д.Благоев”

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

Червеноармейска” №1, целият с площ 1472 кв.м. - от съсобственика Мата Нейкова Славова (собственик на 1125 кв.м.).

2. УПИ XIX-586 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул. „Димитровградска” №79, целият с площ 615,61 кв.м., от съсобственика Данаил Иванов Янков (собственик на 402,10кв.м.)

3. УПИ III-812 в кв.44 по ПУП на с.Крепост, целият с площ 2461 кв.м. – от съсобственика Валентин Тодоров Вълчанов (собственик на 1347,60кв.м.).

4. УПИ XV-282 в кв.52 по ПУП на с.Голямо Асеново, целият с площ 1691,68 кв.м., в т.ч. 20,97 кв.м. общинско място – от съсобственика Стойко Пенев Хубенов

5. УПИ IX-297 и УПИ X-297 в кв.36 по ПУП на с.Голямо Асеново, целите с площ съответно 700 кв.м. и 731,93 кв.м., в т.ч. съответно 32 кв.м.и 26,07 кв.м. общинско място, от съсобственика „Синаг” ООД, представлявано от Иван Начев Иванов.

6. ПИ с идентификатор 21052.1018.264 по КК на Димитровград, м. „Габера”, целият с площ 403 кв.м., в т.ч. 6 кв.м. общинско място,от съсобственика Станил Стойчев Станилов

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ VI кв.87 по КРП на с.Горски извор, общ.Димитровград, целият с площ 733,55 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който са построени сгради – Жилищна сграда, магазин за хранителни стоки и второстепенна сграда, на собственика на сградите  Желязко Вълчев Недев

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  3 август 2019г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград