Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград мандат 2020 - 2024 г.

                                                                                                      ДО

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

 

 Д  О  К  Л  А  Д

 

  от Комисията за  провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели

за Районен съд  Димитровград  за мандат 2020 - 2024 г.

 

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

 На основание Писмо с вх. № ОбС-10-137/12.04.2019г.  /изх. № 2081/10.04.2019 г./ от Окръжен съд Хасково, Общински съвет Димитровград прие Решение № 1267/30.05.2019 г. с което, съгласно чл. 68 ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат 2020 - 2024 година, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Хасково, определи правилата за нейното провеждане и избра Комисия за организиране и провеждане на процедурата в състав:

 

Председател : адв. Коста  Костов - общински съветник

Секретар :       Ива Александрова - общински съветник

Членове :        Юлиян Семерджиев - общински съветник

                        адв. Валентина Кунева - общински съветник

                         Ангел Георгиев - общински съветник

           

В изпълнение на възложената задача, Комисията организира и проведе процедурата, съгласно изискванията на чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1267/30.05.2019 г.  на Общински съвет Димитровград.

На 16.07.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.Раковски” № 15, кабинет на Общински съвет ет.5 стая №55, се проведе заседание на Комисията. Беше констатирано, че в срок 12.07.2019 г.  в деловодството на Общински съвет Димитровград - ет. 5 ст. 55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г. Раковски” № 15, са постъпили документи за участие от следните кандидати:

 

 • Албена Желязкова, ЕГН**********
 • Росица Делчева, ЕГН**********
 • Мариела Делчева-Сестримска, ЕГН**********
 • Геновева Попова, ЕГН**********
 • Иван Митев, ЕГН**********
 • Стефчо Статев, ЕГН**********
 • Златка Статева, ЕГН**********
 • Мария  Милкова, ЕГН**********
 • Марияна Митева, ЕГН**********
 • Иван Илиев, ЕГН**********
 • Зорница Кръстева, ЕГН**********
 • Донка  Митринджакова, ЕГН**********
 • Моника Ангелова, ЕГН**********
 • Пенка  Шишманова, ЕГН**********

 

След  извършване проверка на документите, Комисията констатира, че всички кандидати са представили необходимите документи по чл. 68 ал. 3 от Закона за съдебната власт,  отговарят на изискванията по чл. 67 ал. 1 от ЗСВ и не са налице пречките по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт, поради което  ДОПУСНА Албена Желязкова, Росица Делчева, Мариела Делчева-Сестримска, Геновева Попова, Иван Митев, Стефчо Статев, Златка Статева, Мария Милкова, Марияна Митева, Иван Илиев, Зорница Кръстева, Донка Митринджакова, Моника Ангелова, Пенка Шишманова, дo участие в Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат 2020 - 2024 г.

На 05.08.2019 г. от 10.00 часа в многофункционална зала „Гросето”, бул.”Г.Раковски” № 15, сградата на Общинска администрация Димитровград  се проведе открито заседание на Комисията, на което присъстваха общински съветници и членове на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност. Задачата беше, да се проведе публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат 2020 - 2024 г.

Председателят докладва, че на основание чл. 68 „А“ ал. 2 от ЗСВ, най-малко 3 работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят становища за кандидатите, включващи и въпроси които да им бъдат поставяни.

             В определения срок, такива не са представени в Общинския съвет.

Публичното изслушване на кандидатите започна по реда на постъпилите заявления за участие:

 

 • Албена Желязкова, ЕГН**********
 • Росица Делчева, ЕГН**********
 • Мариела Делчева-Сестримска, ЕГН**********
 • Геновева Попова, ЕГН**********
 • Иван Митев, ЕГН**********
 • Стефчо Статев, ЕГН**********
 • Златка Статева, ЕГН**********
 • Мария  Милкова, ЕГН**********
 • Марияна Митева, ЕГН**********
 • Иван Илиев, ЕГН**********
 • Зорница Кръстева, ЕГН**********
 • Донка  Митринджакова, ЕГН**********
 • Моника Ангелова, ЕГН**********
 • Пенка  Шишманова, ЕГН**********

 

На публичното изслушване не се яви Марияна Митева.

 

В хода на публичното изслушване на кандидатите бяха поставени въпроси от присъстващите общински съветници и членове на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност. На въпросите бяха дадени изчерпателни отговори, които установяват мотивите на кандидатите да участват в Процедурата за избор на съдебни заседатели и възможностите им да се справят с отговорните задачи в процеса на правораздаване.

На основание чл. 68 „А” ал. 3 от Закона за съдебната власт, Комисията внася настоящия доклад до Председателя на Общински съвет Димитровград, досежно организиране и извършване на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат 2020 - 2024 г. които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Хасково.

 

 

 

 

 

Председател : ..................................................

                           / адв. Коста  Костов /

 

Секретар :       .................................................

                                / Ива Александрова /

 

Членове :       ....................................................

                           / Юлиян Семерджиев /

                 

                        ....................................................

                         / адв. Валентина Кунева /

 

                      .....................................................

                          / Ангел Георгиев /