Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

 

 

 

ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ”

На 19.06.2019г. Община Димитровград сключи договор №BG16M1OP002-5.003-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на  отопление”.

Финансирането е на стойност 7 555 396,72 лева от които:

-6 422 087,21 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

-1 133 309,51 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства.                                                                              

 Проекта ще се изпълнява на два етапа. През първия етап ще се извършат всички подготвителни действия за осъществяване на инвестицията. Ще се проведе разяснителна кампания сред населението, като ще се разясняват допустимите алтернативни форми на отопление и условията за включване на желаещите. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства. Ще бъдат изготвени анализи, ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на кварталите при прилагане на различни варианти за отопление и принос към намаляване на количеството емисии на ФПЧ 10. чрез посещения на място в домакинствата ще се обследват реалните технически параметри и прогнозния брой домакинства с оглед подмяна на устройствата. След това ще бъде изготвена цялостна визия за подхода, който община Димитровград ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Ще се подготвят документации за възлагане на обществени поръчки в Етап 2 и ще се подготви предложение за параметрите на втория етап. През втория инвестиционен етап въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Димитровград ще проведе процедури за избор на изпълнители и ще извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри.

 

Социално-икономическите цели на проекта са:

• подобряване на здравето и качеството на живот на жителите в община Димитровград в резултат от подобреното качество на въздуха

• подобряване на качеството на околната среда в община Димитровград чрез намаляване на свързаните с битовото отопление вредни емисии на ФПЧ;

 • стимулиране на домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление.

 

  Срокът за изпълнение на проекта е 59 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

Файлове:

Последна промяна: 00:00:35, 08 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

201

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

397

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

247

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини