Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез…

 

 

 

ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ”

На 19.06.2019г. Община Димитровград сключи договор №BG16M1OP002-5.003-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на  отопление”.

Финансирането е на стойност 7 555 396,72 лева от които:

-6 422 087,21 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

-1 133 309,51 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства.                                                                              

 Проекта ще се изпълнява на два етапа. През първия етап ще се извършат всички подготвителни действия за осъществяване на инвестицията. Ще се проведе разяснителна кампания сред населението, като ще се разясняват допустимите алтернативни форми на отопление и условията за включване на желаещите. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства. Ще бъдат изготвени анализи, ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на кварталите при прилагане на различни варианти за отопление и принос към намаляване на количеството емисии на ФПЧ 10. чрез посещения на място в домакинствата ще се обследват реалните технически параметри и прогнозния брой домакинства с оглед подмяна на устройствата. След това ще бъде изготвена цялостна визия за подхода, който община Димитровград ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Ще се подготвят документации за възлагане на обществени поръчки в Етап 2 и ще се подготви предложение за параметрите на втория етап. През втория инвестиционен етап въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Димитровград ще проведе процедури за избор на изпълнители и ще извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри.

 

Социално-икономическите цели на проекта са:

• подобряване на здравето и качеството на живот на жителите в община Димитровград в резултат от подобреното качество на въздуха

• подобряване на качеството на околната среда в община Димитровград чрез намаляване на свързаните с битовото отопление вредни емисии на ФПЧ;

 • стимулиране на домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление.

 

  Срокът за изпълнение на проекта е 59 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

Файлове:

Последна промяна: 16:57:09, 14 Февруари 2023

Още новини

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция,

43

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 септември 2023г. от 10.30 часа в зала „Гроссето”, бул. „Г.С.Раковски” № 15, гр. Димитровград.   По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални,…

Обновения театър ще бъде открит официално на 5 септември

86

На 5 септември 2023г. (вторник) от 18.30ч. Община Димитровград ще открие с официална церемония тип „рязане на лента” на обновения Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, Димитровград. Културната институция е напълно обновена в резултат на извършен мащабен ремонт по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград. Проектът се…

Покана за заключителна пресконференция по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”

120

      ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 7 юни 2023г. (сряда) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”. Проектът се изпълнява по…

Проект FARO

212

Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите

Към всички новини